Psalmynas 95
LBD-EKU
95
1Ateikite, džiaugsmingai giedokime VIEŠPAČIUI,
šaukime iš džiaugsmo mūsų išganymo Uolai!
2Artinkimės prie jo su padėka,
iš džiaugsmo traukime šlovės giesmes!
3Juk VIEŠPATS – didis Dievas,
galingas Karalius, aukštesnis už visus dievus.
4Jo rankose žemės gelmės,
ir kalnų viršūnės jam priklauso.
5Jo yra jūra – jis ją padarė –
ir sausuma – jo rankos ją sukūrė.
6Ateikime, pagarbinkime ir pulkime kniūbsti,
klaupkimės prieš VIEŠPATĮ, mūsų Kūrėją!
7Juk jis mūsų Dievas,
o mes – tauta, kurią jis gano,
kaimenė, kurią jis veda.
# Hbr 3,15; 4,7 # Hbr 3,7-11 O kad išgirstumėte šiandien, ką jis sako!
8„Nebūkite kietaširdžiai, #Iš 17,1-7; Sk 20,2-13kaip prie Meribos,
kaip Masos dieną#95,8 Žr. Iš 17,7. dykumoje;
9ten jūsų protėviai gundė mane,
bandė mane, nors buvo matę mano darbus.
10Keturias dešimtis metų
kokti man buvo toji karta.
Tariau: ‘Tai žmonės, kurių širdis klysta;
jie negerbia mano kelių’.
11 # Sk 14,20-23; Įst 1,34-36; Hbr 4,3.5 Užtat įniršęs prisiekiau:
‘Į mano #Įst 12,9-10poilsio kraštą jie neįžengs’“.