Psalmynas 139
LBD-EKU

Psalmynas 139

139
1Choro vadovui. Dovydo psalmė.
VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti.
2Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,
iš tolo supranti mano mintis.
3Stebi mano žingsnius ir mano poilsį,
pažįsti visus mano kelius.
4Nespėjus mano liežuviui žodį ištarti,
tu, VIEŠPATIE, jį jau žinai.
5Iš visų pusių apsiauti mane,
savo ranka lieti mane.
6Tavo pažinimas man per nuostabus,
per gilus, aš negaliu jo pasiekti.
7Kurgi galėčiau pabėgti nuo tavo dvasios
ar atsitolinti nuo tavo Artumo?
8Jei į dangų užžengčiau, tu esi ten,
jei Šeole pasikločiau guolį, tu esi ten.
9Jei įgyčiau aušros sparnus
ir įsikurčiau prie tolimųjų jūros pakraščių,
10net ten mane vedžios tavo ranka
ir tvirtai laikys tavo dešinė.
11Jei sakyčiau: „Tamsa tikrai mane paslėps
ir naktimi man taps šviesa“, –
12tai tau ir pati tamsa nėra tamsi,
ir naktis šviečia kaip diena.
Tamsa ir šviesa tau tas pat.
13Juk tu sukūrei mano širdį,
numezgei mane motinos įsčiose.
14Šlovinu tave,
nes esu nuostabiai padarytas.
Tavo visi darbai nuostabūs, –
aš tai gerai žinau.
15Mano išvaizda tau buvo žinoma,
kai buvau slapta kuriamas,
rūpestingai sudėtas žemės gelmėse;
16tavo akys matė mane dar negimusį.
Į tavo knygą buvo įrašytos
visos man skirtos dienos,
kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.
17Kokios nesuvokiamos man tavo mintys, Dieve,
ir kiek jų daug!
18Mėginu jas suskaičiuoti,
bet jų daugiau negu smėlio grūdelių,
ir net visas suskaičiavęs,
vis tiek su tavimi tebebūčiau.
19O Dieve, kad tu sunaikintum nedorėlį,
ir anie engėjai nuo manęs pasitrauktų!
20Nedorai jie šaukiasi tavo vardo,
tavo priešai duoda melagingas priesaikas.
21Argi aš pakenčiu tuos,
kurie nekenčia tavęs, VIEŠPATIE?
Argi aš nesibjauriu tais,
kurie prieš tave maištauja?
22Nekenčiu jų mirtina neapykanta,
laikau juos savo priešais.
23Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį,
išmėgink mane ir perprask mano mintis.
24Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu,
ir vesk mane amžinuoju keliu.