Patarlės 3
LBD-EKU

Patarlės 3

3
1Mano vaike, neužmiršk mano mokymo,
ir tebrangina tavo širdis mano įsakymus,
2nes jie tau suteiks
daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės.
3Nuolat su tavimi tebūna gerumas ir ištikimybė;
užsirišk juos sau ant kaklo,
įsirašyk savo širdies plokštėje.
4 # Lk 2,52 Taip rasi malonę ir gerą vardą
Dievo ir žmonių akyse.
5Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien savo įžvalga.
6Pripažink jį visur, kad ir ką darytum,
ir jis ištiesins tavo kelius.
7 # Rom 12,16 Nebūk išmintingas tik savo paties akyse;
pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta.
8Tai teiks sveikatą tavo kūnui
ir atgaivą tavo kaulams.
9Gerbk VIEŠPATĮ viskuo, ką turi,
visomis savo derliaus pirmienomis;
10ir tavo svirnai bus pilni grūdų,
o šviežias vynas liesis per statinių kraštus.
11 # Job 5,17 # Hbr 12,5-6 Mano vaike, neatmesk VIEŠPATIES drausmės,
nesipiktink, kai jis tave sudraudžia,
12nes ką myli, tą #Apr 3,19VIEŠPATS sudraudžia
kaip tėvas mylimą sūnų.
13Laimingas žmogus, kuris išmintį randa,
kuris supratimo įgyja!
14Juk jos nauda didesnė už naudą sidabro,
ir jos atlygis didesnis už atlygį auksu.
15Ji brangesnė už brangakmenius,
visi tavo turtai negali jai prilygti.
16Ilgas gyvenimas – jos dešinėje,
kairėje – turtai ir garbė.
17Jos keliai malonūs,
o visi takai ramūs.
18Ji – gyvybės medis ją suvokiantiems;
laimingas, kas jos laikosi.
19Išmintimi VIEŠPATS padėjo žemės pamatus,
supratimu padarė dangų.
20Jo pažinimu prasiveržė vandenų gelmės,
ir debesys lašina rasą.
21Mano vaike, tų dalykų neišleisk iš akių,
laikykis sveikos išminties ir apdairumo.
22Jie bus tavo dvasios gyvenimas
ir papuošalas tau ant kaklo.
23Tuomet saugiai eisi savo keliu,
ir tavo koja niekada nesuklups.
24Kai gulsiesi miego, nereikės bijoti,
kai ilsėsiesi, miegas tau bus saldus.
25Nebijok ūmaus siaubo
nei nelaimės, kuri užklumpa nedorėlius,
26nes VIEŠPATS bus tavo pasitikėjimas
ir apsaugos tavo koją nuo spąstų.
27Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos,
kai turi jėgų tai padaryti.
28Nesakyk savo artimui: „Ateik vėliau“, –
arba: „Rytoj šitai gausi“, –
kai gali duoti tuojau.
29Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui,
su pasitikėjimu gyvenančiam šalia tavęs.
30Nesiginčyk su niekuo be reikalo,
kai nebuvo tau žalos padaryta.
31Nepavydėk smurtą mėgstančiam žmogui,
nesek nė vienu jo keliu.
32Juk suktu žmogumi VIEŠPATS bjaurisi,
o dorieji yra VIEŠPATIES draugėje.
33Nedorėlio namus VIEŠPATS prakeikia,
o teisiojo buveinę laimina.
34 # Jok 4,6; 1 Pt 5,5 Jis šaiposi iš pašaipūnų,
o romiesiems rodo malonę.
35Išmintingieji paveldės garbę,
o atkaklūs kvailiai – gėdą.