Patarlės 24
LBD-EKU

Patarlės 24

24
1Blogiems žmonėms nepavydėk
ir su jais bendrauti nenorėk,
2nes jų širdis mąsto apie smurtą,
o lūpos kalba apie žalą.
3Namai statomi išmintimi,
sutvirtinami supratimu,
4ir patirtimi jų kambariai pripildomi
visokiausių brangių ir gražių daiktų.
5Būti išmintingam geriau, negu būti stipriam;
patirtis svarbesnė už jėgą.
6Juk tik išmintingai vadovaujant galima kariauti,
o pergalė priklauso nuo patarėjų gausumo.
7Išminties posakiai per gilūs kvailiui;
prie miesto vartų jis neišsižioja.
8Kas įnikęs nuolat daryti pikta,
tas bus pramintas sukčiumi.
9Sukčiaus kėslai nuodėmingi,
o pašaipūnu žmonės bjaurisi.
10Jei susidūręs su sunkumais, netenki drąsos,
nes trūksta jėgų,
11jeigu susilaikei gelbėjęs pasmerktuosius mirti
ir gynęs vedamus į žūtį,
12jeigu sakai: „Mes nieko apie tai nežinojome!“ –
tai argi tas, kuris sveria širdis, to nepastebi?
Tas, kuris saugo tavo gyvastį, žinos
ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus.
13Mano vaike, valgyk medaus, nes jis geras,
ir medaus lašai iš korio bus saldūs tavo gomuriui.
14Tokia, žinok, yra išmintis tavo gyvasčiai.
Jeigu jos įgysi, turėsi ateitį,
ir tavo viltys nenueis niekais.
15Nerenk pasalų kaip plėšikas prie teisiojo buveinės,
nenuniokok pirkios, kur gyvena teisusis.
16Juk nors teisusis septynis kartus parpuola,
jis vėl atsikelia,
o nedorėlį užklumpa nelaimė.
17Nesidžiauk, kai krinta tavo priešas,
tenedžiūgauja tavo širdis, kai jis parpuola,
18kad VIEŠPATS, tai matydamas, nebūtų nepatenkintas tavimi
ir neatitrauktų savo pykčio nuo tavo priešo.
19Nesikarščiuok dėl piktadarių,
nepavydėk nedorėliams,
20nes nedoras žmogus neturi ateities,
ir nedorėlių žibintas užgęsta.
21Mano vaike, bijok VIEŠPATIES ir gerbk karalių;
nesusidėk su tais, kurie prieš juos maištauja,
22nes nelaimė iš jų ateina ūmai,
ir kas gali žinoti, ar ta pražūtis iš vieno ar iš kito?
Antras išminčių posakių rinkinys
23Štai ką dar sako išminčiai.
Rodyti šališkumą teisme negera.
24Kas sako kaltam: „Tu nekaltas“, –
tą žmonės keiks, tautos juo bjaurėsis;
25o kas pasmerkia kaltą, tas bus gerbiamas,
ant jo nužengs palaiminimas ir gerovė.
26Sąžiningas atsakymas –
lyg bučinys į lūpas.
27Atlik savo darbus lauke,
paruošk kaip reikiant dirvą,
paskui statykis namus.
28Neliudyk prieš savo artimą be rimto reikalo
ir neapgauk jo savo lūpomis.
29Nesakyk: „Jam darysiu, ką jis man darė.
Atmokėsiu tam žmogui už jo darbus!“
30Praėjau pro tinginio lauką,
pro vynuogyną žmogaus, kuris buvo kvailas.
31Žiūriu, jis visas apaugęs erškėčiais,
žemė pilna dilgėlių,
ir akmeninė tvora išgriauta.
32Stebėjau ir dėjausi į širdį;
žvalgiausi ir mokiausi.
33 # Pat 6,10-11 „Truputį pamiegoti, truputį pasnausti,
truputį rankas sudėjus pailsėti“ –
34ir skurdas užklups tave kaip plėšikas,
o nepriteklius – kaip ginkluotas karys.