Skaičių 7
LBD-EKU

Skaičių 7

7
Vadų atnašos
1Tą dieną, kai Mozė baigė statyti Padangtę, patepė ir pašventė ją su visu jos apstatymu, patepė ir pašventė aukurą su visais jo reikmenimis, 2atnašas įteikė Izraelio vadai, būtent galvos jų protėvių namų, giminių vadai ir vadovavusieji surašytiesiems. 3Atnašos, kurias jie atgabeno VIEŠPATIES akivaizdon, buvo šeši dengti vežimai ir dvylika jaučių – po vežimą nuo dviejų vadų ir po jautį nuo kiekvieno. Jos buvo įteiktos prie Padangtės.
4Tada VIEŠPATS tarė Mozei: 5„Priimk jas iš jų Susitikimo Palapinės tarnybai ir atiduok levitams pagal jų tarnybą“. 6Mozė priėmė vežimus bei jaučius ir perdavė levitams. 7Du vežimus ir keturis jaučius davė Geršono žmonėms pagal jų tarnybą, 8o keturis vežimus ir aštuonis jaučius – Merario žmonėms pagal jų tarnybą, kunigo Aarono sūnaus Itamaro prižiūrimą. 9O Kehato žmonėms nedavė jokio vežimo, nes jiems buvo pavesta rūpintis šventaisiais daiktais, kurie turėjo būti nešami ant pečių.
10Vadai davė atnašas ir aukurui pašvęsti tą dieną, kai jis buvo pateptas. Vadams prie aukuro įteikiant savo atnašas, 11VIEŠPATS tarė Mozei: „Teduoda jie savo atnašas aukurui pašvęsti kasdien po vieną“.
12Pirmą dieną savo atnašą įteikė Aminadabo sūnus Nachšonas iš Judo giminės. 13Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 14aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 15jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 16ožys aukai už nuodėmę 17ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Aminadabo sūnaus Nachšono atnaša.
18Antrą dieną atnašą įteikė Isacharo vadas Netanelio sūnus Cuaras. Jis įteikė kaip savo atnašą sidabro dubenį, sveriantį šimtą trisdešimt šekelių, 19sidabro taurę, sveriančią septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilnus geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 20aukso lėkštę, sveriančią dešimt šekelių, pilną smilkalų, 21jautuką, aviną ir mitulį avinėlį kaip deginamąją auką, 22ožį kaip auką už nuodėmę 23ir du jaučius, penkis avinus, penkis ožius bei penkis mitulius avinėlius kaip bendravimo auką. Tokia buvo Netanelio sūnaus Cuaro atnaša.
24Trečią dieną – Zabulono giminės vadas Helono sūnus Eliabas. 25Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 26aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 27jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 28ožys aukai už nuodėmę 29ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Helono sūnaus Eliabo atnaša.
30Ketvirtą dieną – Rubeno giminės vadas Šedeūro sūnus Elicūras. 31Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 32aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 33jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 34ožys aukai už nuodėmę 35ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Šedeūro sūnaus Elicūro atnaša.
36Penktą dieną – Simeono giminės vadas Cūrišadajo sūnus Šelumielis. 37Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 38aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 39jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 40ožys aukai už nuodėmę 41ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Cūrišadajo sūnaus Šelumielio atnaša.
42Šeštą dieną – Gado giminės vadas Deuelio sūnus Eljasafas. 43Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 44aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 45jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 46ožys aukai už nuodėmę 47ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Deuelio sūnaus Eljasafo atnaša.
48Septintą dieną – Efraimo giminės vadas Amihudo sūnus Elišama. 49Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 50aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 51jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 52ožys aukai už nuodėmę 53ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amihudo sūnaus Elišamos atnaša.
54Aštuntą dieną – Manaso giminės vadas Pedacūro sūnus Gamelielis. 55Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 56aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 57jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 58ožys aukai už nuodėmę 59ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Pedacūro sūnaus Gamelielio atnaša.
60Devintą dieną – Benjamino giminės vadas Gideonio sūnus Abidanas. 61Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 62aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 63jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 64ožys aukai už nuodėmę 65ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Gideonio sūnaus Abidano atnaša.
66Dešimtą dieną – Dano giminės vadas Amišadajo sūnus Ahiezeras. 67Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 68aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 69jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 70ožys aukai už nuodėmę 71ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Amišadajo sūnaus Ahiezero atnaša.
72Vienuoliktą dieną – Ašero žmonių vadas Ochrano sūnus Pagielis. 73Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 74aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 75jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 76ožys aukai už nuodėmę 77ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai.
78Dvyliktą dieną – Naftalio žmonių vadas Enano sūnus Ahyra. 79Jo atnaša buvo sidabro dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, sidabro taurė, sverianti septyniasdešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, – abu pilni geriausių miltų, įmaišytų aliejumi, javų atnašai, 80aukso lėkštė, sverianti dešimt šekelių, pilna smilkalų, 81jautukas, avinas ir mitulis avinėlis deginamajai aukai, 82ožys aukai už nuodėmę 83ir du jaučiai, penki avinai, penki ožiai bei penki mituliai avinėliai bendravimo aukai. Tokia buvo Enano sūnaus Ahyros atnaša.
84Tokia tat buvo pašventimo atnaša aukurui iš Izraelio vadų tą dieną, kai jis buvo pateptas: dvylika sidabro dubenų, dvylika sidabro taurių, 85kiekvienas dubuo, sveriantis šimtą trisdešimt šekelių, o kiekviena taurė – septyniasdešimt, iš viso sidabro indų buvo du tūkstančiai keturi šimtai šekelių pagal šventyklos šekelį; 86dvylika aukso lėkščių, pilnų smilkalų, kiekviena sverianti dešimt šekelių pagal šventyklos šekelį, iš viso aukso lėkščių buvo šimtas dvidešimt šekelių; 87iš viso galvijų deginamajai aukai buvo dvylika jaučių, dvylika avinų, dvylika mitulių avinėlių drauge su jų javų atnaša ir dvylika ožių aukai už nuodėmę; 88iš viso bendravimo aukai galvijų buvo: dvidešimt keturi jaučiai, šešiasdešimt avinų, šešiasdešimt ožių ir šešiasdešimt mitulių avinėlių. Tokia buvo pašventimo atnaša aukurui po to, kai jis buvo pateptas.
89Kada tik Mozė įeidavo į Susitikimo Palapinę kalbėtis su VIEŠPAČIU, jis girdėdavo jam kalbant balsą nuo malonės sosto, kuris buvo ant Sandoros Skrynios tarp dviejų kerubų. Taip jis kalbėdavo jam.