Skaičių 21
LBD-EKU

Skaičių 21

21
Pergalė prieš Aradą
1Išgirdęs, #Sk 33,40kad Izraelis ateina per Atarimus, Negebe gyvenęs kanaanietis Arado karalius išėjo kovoti su Izraeliu ir paėmė kai kuriuos jų į nelaisvę. 2Tada Izraelis padarė šį įžadą VIEŠPAČIUI: „Jei atiduosi šią tautą į mūsų rankas, mes visiškai sunaikinsime jų miestus“. 3VIEŠPATS išklausė Izraelio maldą ir atidavė kanaaniečius. Izraelitai visiškai sunaikino juos ir jų miestus. Todėl ta vieta buvo pavadinta Horma.
Vario žaltys
4Nuo Horo kalno jie leidosi į kelionę Nendrių jūros keliu, norėdami #Įst 2,1apeiti Edomo kraštą. Bet pakeliui žmonės neteko kantrybės. 5#1 Kor 10,9Jie kalbėjo prieš Dievą ir Mozę: „Kodėl išvedei mus iš Egipto numirti dykumoje? Juk čia nėra nei maisto, nei vandens: mes bjaurimės tuo niekam tikusiu maistu“. 6Tada VIEŠPATS pasiuntė žmonėms ugningus žalčius. Jie gėlė žmones, ir nuo to daug izraelitų mirė. 7Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė: „Nusidėjome, nes kalbėjome prieš VIEŠPATĮ ir prieš tave. Užtark VIEŠPAČIUI, kad atimtų nuo mūsų žalčius“. Mozė meldėsi už žmones. 8VIEŠPATS tarė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas“. 9#2 Kar 18,4; Jn 3,14Mozė tada padirbo vario žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys ką nors įgeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į vario žaltį ir likdavo gyvas.
Izraelitai apeina Moabą
10Izraelitai keliavo toliau ir pasistatė stovyklą prie Obotų. 11Iškeliavę iš Obotų, jie pasistatė stovyklą prie Ije Abarimų, dykumoje į rytus nuo Moabo. 12Pakilę iš ten, jie statėsi palapines Zeredo tarpeklyje. 13Iš ten nukeliavo ir pasistatė stovyklą anapus Arnono, tai yra dykumoje, kuri driekiasi nuo amoritų žemės, nes Arnonas yra riba tarp Moabo ir amoritų. 14Todėl ir sakoma VIEŠPATIES Karų knygoje#21,14 Mūsų laikų nepasiekęs izraelitų giesmių ir dainų rinkinys.:
„Vahebas Sufoje ir tarpekliai, Arnonas
15ir tarpeklių šlaitai,
besidriekiantys Aro buveinės link
ir besišliejantys palei Moabo ribą“.
16Iš ten jie keliavo Beero link, tai yra prie to šulinio, apie kurį VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Sušauk žmones, duosiu aš jiems vandens“.
17Izraelitai giedojo giesmę:
„Prasiveržk, šuliny! – giedokite jam! –
18Šulinys, kurį iškasė vadai,
kurį išrausė tautos didžiūnai
skeptru, savo lazdomis“.
Iš Midbaro jie nukeliavo į Mataną, 19iš Matanos į Nahalielį, iš Nahalielio į Bamotus, 20o iš Bamotų į slėnį, kuris yra Moabo šalyje prie Pisgos viršūnės, žvelgiančios žemyn į Ješimoną.
Pergalė prieš Sihoną
21Tada Izraelis išsiuntė pasiuntinius pas amoritų karalių Sihoną, tardamas: 22„Leisk man pereiti per tavo kraštą. Mes nepasuksime į laukus ar vynuogynus ir negersime vandens iš tavo šulinių. Eisime Karaliaus vieškeliu, kol pereisime tavo žemę“. 23Sihonas nesutiko leisti Izraeliui pereiti per savo žemę, bet, subūręs visas savo pajėgas, išėjo į dykumą prieš Izraelį ir, atžygiavęs į Jahacą, kovojo su Izraeliu. 24Izraelis sumušė jį aštriu kalaviju ir užėmė jo kraštą nuo Arnono iki Jaboko – iki pat Amono krašto, nes Amono riba buvo įtvirtinta. 25Izraelis paėmė visus tuos miestus. Izraelis apsigyveno visuose amoritų miestuose, Hešbone ir visose jam pavaldžiose gyvenvietėse.
26O Hešbonas buvo sostinė amoritų karaliaus Sihono, kuris buvo kariavęs su ankstesniu Moabo karaliumi ir paėmęs visą jo kraštą iki pat Arnono. 27Todėl dainiai sako:
„Ateikite į Hešboną, tebūna jis atstatytas;
tebūna Sihono sostinė tvirtai atkurta.
28 # Jer 48,45-46 Juk ugnis išėjo iš Hešbono,
liepsna iš Sihono miesto.
Ji sunaikino Moabo Arą
ir prarijo Arnono aukštumas.
29Vargas tau, Moabai!
Esi žuvusi, Kemošo tauta!
Jis leido jo sūnums tapti bėgliais,
jo dukterims būti paimtoms į nelaisvę
pas amoritų karalių Sihoną.
30Žuvo jų palikuonys
nuo Hešbono iki Dibono;
niokojome, kol ugnis pasiekė Medebą“.
31Taip Izraelis apsigyveno amoritų krašte. 32Tada Mozė išsiuntė išžvalgyti Jazero. Užėmę jo gyvenvietes, jie išvarė ten gyvenusius amoritus.
Pergalė prieš Ogą
33Tada jie pasuko ir nuėjo keliu į Bašaną. Bašano karalius Ogas, jis ir visi jo žmonės, išėjo į mūšį su izraelitais prie Edrėjo. 34Bet VIEŠPATS tarė Mozei: „Nebijok jo, nes aš duodu tau į rankas jį, visą jo tautą ir visą jo kraštą. Padarysi jam, ką padarei Sihonui, Hešbone gyvenusiam amoritų karaliui“. 35Jie užmušė jį, jo sūnus ir visus žmones – visus iki vieno, o kraštą paėmė savo nuosavybėn.