Skaičių 12
LBD-EKU

Skaičių 12

12
Priekaištavimai Mozei
1Jiems esant Hacerotuose, Mirjama ir Aaronas kalbėjo prieš Mozę dėl jo kušitės žmonos, kurią buvo vedęs, nes jis iš tikrųjų buvo vedęs kušitę. 2Jie sakė: „Argi VIEŠPATS tik per Mozę kalbėjo? Argi jis nekalbėjo ir per mus?“ VIEŠPATS tai išgirdo. 3O Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą visoje žemėje. 4Ūmai VIEŠPATS pašaukė Mozę, Aaroną ir Mirjamą: „Ateikite visi trys prie Susitikimo Palapinės“. Jiems atėjus, 5VIEŠPATS nužengė debesies stulpe, sustojo prie Padangtės įėjimo ir sušuko: „Aaronai ir Mirjama!“ O kai jiedu prisiartino, 6jis tarė:
„Prašau klausytis mano žodžių!
Jei tarp jūsų būtų pranašas,
aš apsireikščiau jam regėjime,
aš kalbėčiau jam sapne.
7Bet ne toks yra mano tarnas Mozė:
# Hbr 3,2.5 jam patikėti visi mano namai.
8Su juo aš kalbu tiesiogiai,
aiškiai, ne mįslėmis.
Jis mato patį VIEŠPATĮ.
Tad kodėl nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“
9Vis dar pykčio ant jų apimtas, VIEŠPATS nuėjo.
Mirjamos raupsai
10Debesiui nuo Padangtės pasitraukus, Mirjama stovėjo balta kaip sniegas – raupsuota#12,10 Žr. Kun 13,3-6.. Aaronas atsisuko į Mirjamą ir pamatė, kad ji susirgusi raupsais. 11Jis tarė Mozei: „Ak, mano viešpatie, prašyčiau nebausti mūsų už nuodėmę, kurią taip kvailai padarėme! 12Neleisk jai tapti tarsi negyvu gemalu, išeinančiu iš motinos įsčių pusiau sunaikintu kūnu“. 13Mozė šaukėsi VIEŠPATIES, tardamas: „O, Dieve, maldauju, išgydyk ją!“ 14Bet VIEŠPATS atsakė Mozei: „Jei jos tėvas būtų spjovęs jai į veidą, argi ji nebūtų turėjusi gėdytis septynetą dienų? #Sk 5,2-3Tebūna ji uždaryta už stovyklos septynetą dienų. Tik tada ji galės būti sugrąžinta atgal“. 15Taigi Mirjama buvo uždaryta už stovyklos septynias dienas. Žmonės nesileido į kelionę, kol Mirjama nebuvo sugrąžinta atgal. 16Paskui žmonės iškeliavo iš Hacerotų ir pasistatė stovyklą Parano dykumoje.