Skaičių 10
LBD-EKU

Skaičių 10

10
Sidabro trimitai
1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2„Pasidirbk du trimitus; padirbsi juos iš kalstyto sidabro. Panaudosi juos bendrijai sušaukti ir stovyklų gretoms kelionei parengti. 3Sugaudus abiem trimitams, visa bendrija rinksis pas tave prie Susitikimo Palapinės įėjimo. 4Sugaudus tik vienam, pas tave rinksis vadai – Izraelio giminių galvos. 5Kai pirmąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos rytų pusėje; 6kai antrąkart sutrimituosite pavojų, pakils į kelionę stovyklų gretos pietų pusėje. Pavojus turi būti skelbiamas, kai tik jie turi leistis į kelionę. 7O kai turi būti sušaukta bendrija, trimituosite, bet pavojaus neskelbsite. 8Aarono sūnūs, kunigai, pūs trimitus. Tai bus amžinas įstatas visoms jūsų kartoms. 9Kai žygiuosite į karą savo krašte su jus engiančiu priešu, trimitais skelbsite pavojų, kad būtumėte prisiminti VIEŠPATIES, jūsų Dievo, ir išgelbėti nuo priešų. 10Taip pat ir džiugesio dienomis – jūsų nustatytomis šventėmis, jaunaties dienomis – pūsite trimitus prie savo deginamųjų atnašų ir bendravimo aukų. Jie primins jus VIEŠPAČIUI, jūsų Dievui. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.
Iškeliavimas iš Sinajaus
11Antrųjų metų antro mėnesio dvidešimtą dieną debesis pakilo nuo Sandoros Padangtės, 12ir izraelitai, tarpais sustodami, leidosi į kelionę iš Sinajaus dykumos. Debesis sustojo Parano dykumoje.
13Pirmąkart jie leidosi į kelionę, vykdydami VIEŠPATIES įsakymą, duotą per Mozę. 14Judo stovykla su savo ženklu greta po gretos pajudėjo pirmoji. Aminadabo sūnus Nachšonas vedė jos gretas. 15Cuaro sūnus Netanelis vedė Isacharo giminės gretas; 16o Helono sūnus Eliabas – Zabulono giminės gretas.
17Išardžius Padangtę, į kelionę leidosi Geršono ir Merario žmonės, Padangtės nešėjai. 18Po to pajudėjo Rubeno stovykla su savo ženklu greta po gretos. Šedeūro sūnus Elicūras vedė jos gretas. 19Cūrišadajo sūnus Šelumielis vedė Simeono giminės gretas, 20o Reuelio sūnus Eljasafas – Gado giminės gretas.
21Tada leidosi į kelionę Kehato žmonės, šventųjų daiktų nešėjai. Dar jiems neatkeliavus, Padangtė vėl buvo pastatyta. 22Po to pajudėjo Efraimo stovykla su savo ženklu greta po gretos. Amihudo sūnus Elišama vedė jos gretas. 23Pedacūro sūnus Gamelielis vedė Manaso giminės gretas, 24o Gideonio sūnus Abidanas – Benjamino giminės gretas.
25Galop kaip visų stovyklų užnugaris pajudėjo su savo ženklu greta po gretos Dano stovykla. Amišadajo sūnus Ahiezeras vedė jos gretas. 26Ochrano sūnus Pagielis vedė Ašero giminės gretas, 27o Enano sūnus Ahyra – Naftalio giminės gretas.
28Tokia buvo izraelitų žygio tvarka greta po gretos, kai jie leidosi į kelionę.
29Mozė tarė Hobabui, savo uošvio Reuelio Midjaniečio sūnui: „Keliaujame ton vieton, apie kurią VIEŠPATS yra pasakęs: ‘Duosiu ją jums’. Eikš su mumis! Mes būsime tau dosnūs, nes VIEŠPATS pažadėjo būti dosnus Izraeliui“. 30Bet šis atsakė: „Ne, aš neisiu. Verčiau grįšiu į gimtąjį kraštą pas savo gimines“. 31Mozė tarė: „Prašau mūsų nepalikti, nes tu žinai, kur dykumoje turėtume įsirengti stovyklą. Būsi mūsų akys! 32Be to, jeigu eisi su mumis, ką gero VIEŠPATS mums daro, tą pat mes tau darysime“.
33Tad jie nužygiavo nuo VIEŠPATIES kalno trejeto dienų kelią. Sandoros Skrynia keliavo jų priekyje per tą trejeto dienų kelionę, ieškodama vietos sustoti poilsio. 34Jiems iškeliavus, dieną VIEŠPATIES debesis buvo viršum jų.
35Kai tik Sandoros Skrynia būdavo pakeliama kelionei, Mozė sakydavo:
# Ps 68,1 „Pakilk, VIEŠPATIE!
Tebūna išsklaidyti tavo priešai,
tebėga nuo tavo veido tie, kurie tavęs neapkenčia!“
36O kai tik ji būdavo padedama poilsio, jis sakydavo:
„Sugrįžk, VIEŠPATIE,
prie nesuskaitomų Izraelio tūkstančių!“