Nehemijo 12
LBD-EKU

Nehemijo 12

12
Kunigai ir levitai
1Štai kunigai ir levitai, kurie parvyko su Šaltielio sūnumi Zerubabeliu ir Jozue: Seraja, Jeremija, Ezra, 2Amarija, Maluchas, Hatušas, 3Šechanija, Rehumas, Meremotas, 4Idojas, Ginetojas, Abija, 5Mijaminas, Maadija, Bilga, 6Šemaja, Jehojaribas, Jedaja, 7Saluvas, Amokas, Hilkija, Jedaja. Jie buvo kunigų ir jų brolių galvos Jozuės dienomis.
8Levitai: Jozuė, Binujas, Kadmielis, Šerebija, Judas ir Matanija; pastarasis drauge su savo broliais vedė padėkos giesmes, 9o Bakbukija ir Unis bei jų broliai stovėjo priešais juos tarnybos metu.
10Jozuei gimė Jehojakimas, Jehojakimui gimė Eljašibas, Eljašibui gimė Jehojada, 11Jehojadai gimė Jehonatanas, o Jehonatanui gimė Jadūva.
12Jehojakimo dienomis kunigai, kunigų kilčių galvos, buvo šie: Serajos kilties – Meraja, Jeremijos kilties – Hananija, 13Ezros kilties – Mešulamas, Amarijos kilties – Johananas, 14Malucho kilties – Jehonatanas, Šebanijos kilties – Juozapas, 15Harimo kilties – Adna, Merajoto kilties – Helkajas, 16Idojo kilties – Zacharija, Ginetono kilties – Mešulamas, 17Abijos kilties – Zichris, Minjamino kilties – ...#12,17 Spraga hebr. rankraštyje., Moadijos kilties – Piltajas, 18Bilgos kilties – Šamūva, Šemajos kilties – Jehonatanas, 19Jehojaribo kilties – Matenajas, Jedajos kilties – Uzis, 20Salajo kilties – Kalajas, Amoko kilties – Eberas, 21Hilkijos kilties – Hašabija, Jedajos kilties – Netanelis.
22Eljašibo, Jehojados, Johanano ir Jadūvos dienomis levitų ir kunigų kilčių galvos buvo įtraukti į sąrašą iki pat Darijaus Perso karaliavimo, 23o levitų kilčių galvos įrašyti į metraščius iki Eljašibo sūnaus Johanano dienų.
24Levitų galvos buvo Hašabija, Šerebija, Jozuė, Binujas ir Kadmielis. Jų broliai, kurie stovėjo priešais juos ir giedojo šlovės ir padėkos giesmes, vykdydami Dievo vyro Dovydo įsakymą pakaitomis, 25buvo Matanija, Bakbukija, Abdija.
Mešulamas, Talmonas ir Akubas ėjo sargybą kaip vartininkai pamainomis prie vartų sandėlių.
26Jie gyveno Jehocadako sūnaus Jozuės sūnaus Jehojakimo dienomis, valdytojo Nehemijo dienomis ir kunigo raštininko Ezros dienomis.
Sienos pašventinimas
27Jeruzalės sienos pašventinimui buvo pašaukti levitai iš visų gyvenviečių atvykti į Jeruzalę ir atšvęsti džiaugsmingą pašventimą su padėkos giesmėmis ir cimbolų, arfų bei lyrų garsais. 28Giesmininkų būriai suėjo iš Jeruzalės apylinkių, iš netofiečių kaimų, 29iš Bet Gilgalo ir iš Gebos bei Azmaveto kaimų vietovių, nes giesmininkai buvo pasistatę sau gyvenviečių aplink Jeruzalę. 30Kunigai ir levitai pirma apsivalė patys, paskui apvalė ir žmones, ir vartus, ir sieną.
31Tada aš užvedžiau Judo didžiūnus ant sienos ir sudariau du didelius būrius padėkos giesmėms ir eisenai. Pirmasis jų leidosi eiti ant sienos į dešinę Mėšlo vartų link. 32Paskui juos ėjo Hošaja bei pusė Judo didžiūnų 33ir Azarija, Ezra, Mešulamas, 34Judas, Benjaminas, Šemaja ir Jeremija 35bei keletas jaunų kunigų su trimitais, ir Asafo sūnaus Zakūro sūnaus Mikajos sūnaus Matanijos sūnaus Šemajos sūnaus Jehonatano sūnus Zacharija 36bei jo broliai Šemaja, Azarelis, Milalajas, Maajas, Netanelis, Judas ir Hananis su Dievo vyro Dovydo muzikos instrumentais, o jų visų priekyje ėjo raštininkas Ezra. 37Prie Šaltinio vartų jie palypėjo tiesiai aukštyn Dovydo miesto laiptais prie sienos pakilimo virš Dovydo rūmų ir nuėjo iki Vandens vartų rytų pusėje.
38Kitas būrys su padėkos giesmėmis nužygiavo į kairę. Aš sekiau juos su puse žmonių ant sienos virš Krosnių bokšto iki Plačiosios sienos 39ir virš Efraimo vartų, Senųjų vartų, Žuvų vartų, Hananelio bokšto, Šimtinės bokšto iki pat Avių vartų. Prie Sargybos vartų buvo sustota. 40Taip abu padėkos giesmių būriai sustojo Dievo Namuose. Ir aš, ir pusė pareigūnų su manimi, 41ir kunigai Eljakimas, Maasėja, Minjaminas, Mikaja, Eljoenajas, Zacharija, Hananija su trimitais, 42ir Maasėja, Šemaja, Eleazaras, Uzis, Johananas, Malkija, Elamas ir Ezeras. Giesmininkai, Izrachijos vadovaujami, garsiai giedojo. 43Tą dieną buvo atnašaujamos didelės aukos ir džiaugiamasi, nes Dievas buvo juos pradžiuginęs dideliu džiugesiu. Džiūgavo ir moterys, ir vaikai. Jeruzalės džiaugsmas buvo girdėti toli.
44Tą dieną vyrai buvo paskirti prižiūrėtojais kambarių, kurie buvo naudojami kaip atnašų, pirmienų ir dešimtinių sandėliai. Jie turėjo surinkti į juos kunigams ir levitams Įstatymo skirtą dalį nuo miestams priklausančių laukų. Mat Judo žmonės buvo dėkingi kunigams ir levitams, einantiems tarnybą. 45Jie atliko savo Dievo tarnybą ir apvalymo tarnybą, kaip ir #1 Met 25,1-8giesmininkai bei #1 Met 26,12vartininkai pagal Dovydo ir jo sūnaus Saliamono įsakymą, 46nes jau senovėje, Dovydo ir Asafo dienomis, buvo ir giesmininkų vadovas, ir šlovės bei padėkos giesmių Dievui. 47Ir Zerubabelio dienomis, ir Nehemijo dienomis visas Izraelis kasdien davė dalį giesmininkams ir vartininkams. Buvo atidedama į šalį kas skirta levitams, o levitai atidėdavo į šalį kas skirta Aarono palikuonims.