Mato 4
LBD-EKU

Mato 4

4
Jėzaus gundymas
(Mk 1,12-13; Lk 4,1-13)
1Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų #Hbr 2,18; 4,15velnio gundomas. 2Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. 3Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. 4Bet Jėzus atsakė: „Parašyta:
# Įst 8,3 Žmogus gyvas ne viena duona,
bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų“.
5Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens 6ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta:
# Ps 91,11 Jis lieps savo angelams globoti tave,
# Ps 91,12 ir jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį“.
7Jėzus jam atsako: „Taip pat parašyta:
# Įst 6,16 Negundyk Viešpaties, savo Dievo“.
8Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę 9taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“. 10Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:
# Įst 6,13 Viešpatį, savo Dievą, tegarbink
ir jam vienam tetarnauk!“
11Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.
Sugrįžimas į Galilėją
(Mk 1,14-15; Lk 4,14)
12Išgirdęs, kad #Mt 14,3; Mk 6,17; Lk 3,19-20Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. 13Jis paliko Nazarą#4,13 T. y. Nazaretą. ir #Jn 2,12apsistojo Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio#4,13 ST – Naftalis. sritys. 14Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai:
15 # Iz 9,1-2 Zabulono žeme ir Neftalio žeme!
Paežerės juosta, žeme už Jordano –
pagonių Galilėja!
16 Tamsybėje tūnanti tauta
išvydo skaisčią šviesą,
gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje
užtekėjo šviesybė.
17Nuo to meto Jėzus ėmė skelbti: #Mt 3,2„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė!“
Pirmieji mokiniai
(Mk 1,16-20; Lk 5,1-11)
18Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų – metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. 19Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. 20Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo.
21Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė. 22Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.
Jėzus gydo
(Mk 1,39; 3,7-8; Lk 4,14-15.44; 6,17-18)
23 # Mt 9,35; Mk 1,39 Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalias. 24Net visoje Sirijoje pasklido apie jį garsas. Žmonės nešdavo pas jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus – demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – o jis išgydydavo juos. 25Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.