Mato 25
LBD-EKU

Mato 25

25
Dešimt mergaičių
(Lk 12,35-38)
1Tada dangaus karalystė bus panaši į dešimtį mergaičių, kurios #Lk 12,35pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 2Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. 3Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. 4Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. 5Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. 6Vidurnaktį pasigirdo balsai: ‘Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!’ 7Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. 8Paikosios sakė protingosioms: ‘Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta’. 9Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite’. 10Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. 11Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: #Lk 13,25‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes!’ 12O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’ 13Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.
Dešimt talentų
(Mk 13,33-37; Lk 19,12-27)
14 # Lk 19,11-27 Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. 15Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. 16Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. 17Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. 18O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus.
19Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. 20Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis’. 21Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ 22Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du’. 23Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ 24Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu – žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. 25Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo’. 26Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. 27Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. 28Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. 29#Mt 13,12; Mk 4,25; Lk 8,18Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. 30#Mt 8,12; 22,13; Lk 13,28Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.
Paskutinis teismas
31Kai #Mt 16,27ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada #Mt 19,28jis atsisės savo garbės soste. 32Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje.
34Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
36buvau nuogas – mane aprengėte,
ligonis – mane aplankėte,
kalinys – atėjote pas mane’.
37Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? 38Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? 39Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ 40Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.
41Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
42Juk aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
43buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas – neaprengėte,
ligonis ir kalinys – ir jūs manęs neaplankėte’.
44Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ 45Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte’. 46#Dan 12,2Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.