Mato 16
LBD-EKU

Mato 16

16
Ženklo reikalavimas
(Mt 12,38-39; Mk 8,11-13; Lk 11,16.29; 12,54-56)
1Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. #Mt 12,38; Lk 11,16Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. 2Jis atsakė:
„Atėjus vakarui jūs sakote: ‘Bus giedra, nes dangus raudonas’ – 3ir rytmetį: ‘Šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus’. Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų – ne. 4#Mt 12,39; Lk 11,29Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas“. Ir palikęs juos nuėjo šalin.
Fariziejų ir sadukiejų raugas
(Mk 8,14-21; Lk 12,1)
5Keldamiesi kitapus ežero, mokiniai buvo užmiršę pasiimti duonos. 6Jėzus jiems tarė: „Žiūrėkite, #Lk 12,1saugokitės fariziejų ir sadukiejų raugo“. 7O jie svarstė: „Tai todėl, kad nepasiėmėme duonos“. 8Tai išgirdęs, Jėzus tarė: „Mažatikiai! Kam tariatės neturį duonos? 9Argi dar neįgijote išmonės? Ar neprisimenate #Mt 14,17-21penkių duonos kepaliukų penkiems tūkstančiams vyrų ir kiek pintinių pririnkote likučių?! 10Arba #Mt 15,34-38septynių duonos kepaliukų keturiems tūkstančiams ir kiek krepšių pririnkote likučių?! 11Tad kaip nesusivokiate, jog kalbėjau jums ne apie duoną. Fariziejų ir sadukiejų raugo saugokitės!“ 12Tuomet jie suprato, kad jis buvo liepęs saugotis ne duonos raugo, bet fariziejų ir sadukiejų mokslo.
Jėzaus dievystės išpažinimas
(Mt 18,18; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21)
13Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 14Jie atsakė: #Mt 14,1-2; Mk 6,14-15; Lk 9,7-8„Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. 15Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 16#Jn 6,68-69Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ 17Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos#16,17 Jn 1,42; 21,15.16.17 – Jono. sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. 18Ir aš tau sakau: tu esi Petras#16,18 Gr. „uola“. [uola]; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. 19Tau duosiu dangaus karalystės raktus; #Mt 18,18; Jn 20,23ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. 20Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.
Jėzus apie savo mirtį
(Mk 8,31-33; Lk 9,22)
21Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. 22Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ 23O jis atsisukęs subarė Petrą: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis“.
Sekimas Jėzumi
(Mk 8,34–9,1; Lk 9,23-27; 14,27; 17,33; Jn 12,25-26)
24Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: #Mt 10,38; Lk 14,27„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. 25#Mt 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25Kas nori išgelbėti savo gyvybę#16,25 Gr. psychē – „gyvybė, siela“., tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. 26Kokia gi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei?! Arba kuo žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę? 27Juk #Mt 25,31Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje su savo angelais, ir tuomet jis #Ps 62,12; Rom 2,6atlygins kiekvienam pagal jo darbus. 28Iš tiesų sakau jums: kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį su savo karalyste“.