Izaijo 66
LBD-EKU

Izaijo 66

66
Dievas teisia tautas
1 # Apd 7,49-50 Taip kalba VIEŠPATS:
# Mt 5,34; 23,22 „Dangus – mano sostas, o #Mt 5,35žemė – suolelis mano kojoms.
Kur tie namai, kuriuos galėtumėte man pastatyti?
Kur ta mano poilsio vieta?
2Mano ranka sukūrė visa tai,
visa tai mano“, – tai VIEŠPATIES žodis.
„Aš rūpinuosi žmogumi,
suvargusiu ir besisielojančiu,
drebančiu nuo mano žodžio.
3Aukoti jautį ar užmušti žmogų,
skersti aviną ar nusukti šuniui sprandą,
aukoti grūdus ar lieti kiaulės kraują,
deginti smilkalus kaip priminimo auką stabui –
tai keliai, labai mėgstami žmonių,
kuriems malonios jų bjauriosios apeigos.
4Bet aš jiems parinksiu sunkius bandymus
ir užleisiu ant jų, ko jie bijo,
dėl to, kad niekas neatsiliepė, kai šaukiau,
nesiklausė, kai jiems kalbėjau,
dėl to, kad jie darė, kas bloga mano akyse,
ir rinkosi, kas priešinga mano norui, –
5klausykitės VIEŠPATIES žodžio,
kurie drebate nuo jo balso. –
Jūsų tautiečiai, kurie jūsų neapkenčia
ir atstumia dėl mano vardo, sako:
‘Teparodo VIEŠPATS savo šlovę,
kad galėtume jūsų džiaugsmu pasidžiaugti’.
Tačiau jie bus sugėdinti“.
6Griausmas veržiasi iš miesto,
balsas – iš Šventyklos.
Tai balsas VIEŠPATIES,
atlyginančio priešams už jų darbus.
Motina Jeruzalė
7 # Apr 12,5 Dar nesuremta skausmų, ji gimdo.
Pirmiau negu užklumpa gimdymo skausmai,
ji saugiai pagimdo sūnų.
8Kas girdėjo tokį dalyką?
Kas regėjo ką nors panašaus?
Ar gali kraštas įsikurti per vieną dieną
arba tauta gimti vienu akimirksniu?
Tačiau Sionas, gimdymo skausmams vos prasidėjus,
pagimdė savo vaikus!
9„Argi aš atvesiu motiną ligi gimdymo skausmų
ir neleisiu kūdikiui gimti?“ – sako VIEŠPATS.
„Arba leidęs pradėti
užversiu įsčias?“ – sako tavo Dievas.
10Drauge su Jeruzale džiaukitės
ir būkite dėl jos linksmi visi,
kurie ją mylite!
Džiūgaukite kartu su ja visi,
kurie dėl jos liūdėjote!
11Maitinkitės ir pasisotinkite
jos krūtų paguoda,
gerkite su džiaugsmu iš jos šlovingų krūtų!
12Juk taip kalba VIEŠPATS:
„Užliesiu jus gerove lyg upe,
tautų turtais lyg išsiliejusia srove.
Kaip mažyliai būsite nešiojami ant jos rankų,
sūpuojami ant jos kelių.
13Kaip motina guodžia savo sūnų,
taip aš paguosiu jus;
Jeruzale jūs būsite paguosti“.
14Kai tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys,
sužaliuos jūsų kaulai nelyginant žolė.
Savo tarnams VIEŠPATS apreikš savo ranką,
o savo priešams – savo pyktį.
15Štai ateis VIEŠPATS kaip ugnis,
o jo vežimai bus tarsi viesulas,
kad išlietų savo pyktį deginančia kaitra,
savo bausmę – ugnies liepsnomis.
16Ugnimi ir kalaviju VIEŠPATS teis žmoniją;
daug bus VIEŠPATIES aukų.
17„Visi, kas pasišvenčia ir apsivalo, eidami į alkus kaip stabo sekėjai, kas valgo kiaulieną, roplius ir peles, pražus drauge su savo darbais ir užmojais“, – tai VIEŠPATIES žodis.
18„Ateinu surinkti visų tautų ir giminių. Jos ateis ir išvys mano šlovę. 19Duosiu jiems ženklą, o tuos iš jų, kurie bus išlikę, pasiųsiu pas tautas: Taršišą, Putą ir Ludą, Mešechą, Tubalą ir Javaną, į tolimąsias salas, kurios niekuomet negirdėjo apie mano garsą ir neregėjo mano šlovės. Jie paskelbs tautoms mano garbę. 20Ir iš visų tautų, – sako VIEŠPATS, – jie pargabens jūsų brolius kaip atnašą VIEŠPAČIUI ant arklių ir vežimais, neštuvais, ant mulų ir kupranugarių. Atgabens juos į Jeruzalę, mano šventąjį kalną, – sako VIEŠPATS, – kaip izraelitai neša savo atnašą švariuose induose. 21Kai kuriuos iš jų padarysiu kunigais ir levitais“, – sako VIEŠPATS.
22„Kaip #Iz 65,17; 2 Pt 3,13; Apr 21,1naujieji dangūs ir naujoji žemė,
kuriuos aš kuriu, gyvuos mano akivaizdoje, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
taip gyvuos tavo giminė ir tavo vardas.
23Kiekvieną jaunatį ir kiekvieną šabą
visa žmonija ateis manęs pagarbinti, – sako VIEŠPATS. –
24Jie išeis pasižiūrėti lavonų tų,
kurie maištavo prieš mane;
# Mk 9,48 kirminas juose nemirs, jų ugnis niekada nebus užgesinta,
jie bus bjaurastis visai žmonijai“.