Izaijo 61
LBD-EKU

Izaijo 61

61
Išvadavimo geroji žinia
1 # Lk 4,18-19 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,
nes VIEŠPATS patepė mane,
# Mt 11,5; Lk 7,22 kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų,
skelbti belaisviams laisvę
ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams,
2skelbti VIEŠPATIES malonės metų,
mūsų Dievo atpildo dienos,
# Mt 5,4 guosti visų liūdinčiųjų
3ir suteikti liūdintiems Sione vainiką vietoj pelenų,
džiugesio aliejaus – vietoj gedulo,
šlovės skraistę – vietoj bailumo,
kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais – daigynu,
VIEŠPATIES sodintu, idant apreikštų jo šlovę.
4„Jie prikels senuosius griuvėsius,
atstatys seniai apleistas gyvenvietes,
atnaujins nuniokotus miestus,
tuščius nuo neatmenamų laikų.
5Svetimieji jums tarnaus
ir gins ganyklon jūsų kaimenes,
svetimšaliai bus jūsų artojai ir vynuogininkai.
6O jūs būsite pavadinti VIEŠPATIES kunigais,
jums į akis bus sakoma: ‘Mūsų Dievo tarnai’.
Jūs naudositės tautų nuosavybe,
mėgausitės jų turtais.
7Kadangi jų gėda buvo dviguba,
o užgaulės ir pajuoka buvo jų dalis,
savo šalyje jie gaus dvigubą paveldą
ir patirs amžiną džiaugsmą,
8nes aš, VIEŠPATS, myliu teisingumą
ir nekenčiu grobimo ir nusikaltimo.
Ištikimai atiduosiu jų atlygį,
sudarysiu su jais amžiną Sandorą.
9Jų giminė bus įžymi tarp tautų, o jų palikuonys – tarp žmonių.
Kas tik juos regės,
tas suvoks, jog tai giminė,
kurią palaimino VIEŠPATS“.
10Visa širdimi džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,
džiūgausiu savo Dievu,
nes jis mane aprengė išganymo drabužiais
ir apsupo teisumo skraiste
lyg jaunikį, besipuošiantį vainiku,
# Apr 21,2 lyg nuotaką, besidabinančią vėriniais.
11Kaip žemė išaugina savo ataugas,
kaip sodas suželdina savo sėklas,
taip Viešpats DIEVAS suželdins teisumą ir šlovę
visų tautų akivaizdoje.