Ozėjo 4
LBD-EKU

Ozėjo 4

4
Izraelio nusikaltimai
1Klausykis VIEŠPATIES žodžio, Izraelio tauta,
nes VIEŠPATS traukia į teismą krašto gyventojus:
„Dorumo, ištikimos meilės
ir Dievo pažinimo nėra!
2Kreiva priesaika, melagystė, žmogžudystė,
vagystė ir svetimavimas įsigalėjo,
kraujo praliejimas po kraujo praliejimo.
3Todėl kraštas rauda,
visi jo gyventojai gaišta
ir žūva drauge su laukų žvėrimis, padangių paukščiais
ir jūrų žuvimis.
4Tačiau niekas tenesmerkia,
niekas tenekaltina.
Aš kaltinu tave, kunige!
5Tu klupsi dieną,
ir pranašas su tavimi klups naktį,
o aš sunaikinsiu tavo motiną.
6Mano tauta naikinama,
nes jai stinga pažinimo;
kadangi tu atmetei pažinimą,
atmesiu tave kaip savo kunigą;
kadangi tu užmiršai savo Dievo mokymą,
užmiršiu ir aš tavo vaikus.
7Juo daugiau jų buvo,
juo labiau jie man nusidėjo,
išmainė savo garbę į gėdą.
8Jie minta mano tautos nuodėme
ir godžiai trokšta jos kalčių.
9Ir tautą, ir kunigą
nubausiu už jų kelius,
atlyginsiu jiems už jų darbus.
10Jie valgys, bet nebus sotūs,
jie kekšaus, bet vaikų neturės,
nes paliko VIEŠPATĮ
ir atsidavė
11kekšystei.
Vynas, senas ir jaunas – atima protą.
12Mano tauta atsiklausia rąstigalio,
burtų lazda jiems išburia.
Kekšystės dvasia juos nuvedė į klystkelius;
palikdami savo Dievą, jie elgiasi kaip kekšės.
13Jie skerdžia aukas ant kalnų keterų,
degina smilkalus ant kalvų
po ąžuolu, po tuopa ir po terpentinmedžiu,
nes jų pavėsis malonus.
Todėl ir jūsų dukterys elgiasi kaip kekšės,
ir jūsų marčios svetimauja!
14Nebausiu jūsų dukterų,
kai jos elgiasi kaip kekšės,
nei jūsų marčių,
kai jos svetimauja,
nes patys vyrai susideda su paleistuvėmis
ir skerdžia aukas su šventyklų kekšėmis.
Taip tauta be proto eina į pražūtį.
15Nors tu ir elgiesi kaip ištvirkėlis, Izraeli,
neleisk Judui nusikalsti!
Neikite į Gilgalą,
nekopkite į Bet Aveną,
netarkite priesaikos: ‘Kaip gyvas VIEŠPATS!’
16Izraelis užsispyręs
lyg užsispyrusi telyčia.
Argi gali VIEŠPATS dabar juos ganyti
kaip avinėlį plačioje ganykloje?
17Efraimas prisirišo prie stabų,
tad palik jį sau!
18Po ilgo girtavimo
jie mėgaujasi kekšyste,
gašlumą vertina labiau negu savo garbę.
19Vėjas apgaubs juos savo sparnais,
ir jie gėdysis savo aukurų.