Hebrajams 13
LBD-EKU

Hebrajams 13

13
1Teišsilaiko [tikėjimo] brolių meilė. 2Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, #Pr 18,1.8; 19,1-3patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. 3Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. 4Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. 5Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: #Įst 31,6.8; Joz 1,5Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. 6Todėl galime su pasitikėjimu tarti:
# Ps 118,6 Viešpats mano gelbėtojas – aš nebijosiu!
Ką man gali padaryti žmogus?!
7Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. 8Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. 9Nesiduokite suvedžiojami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis sustiprinta malonės, o ne valgių, nedavusių naudos tiems, kurie laikėsi nuostatų dėl jų vartojimo. 10Mes turime aukurą, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tebetarnauja padangtei. 11Juk kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventovę aukai už nuodėmes, sudeginami #Kun 16,27už stovyklos. 12Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. 13Taigi išeikime jo pasitikti už stovyklos ir prisiimkime jo paniekinimą. 14Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. 15Tad per jį visuomet atnašaukime Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. 16Nepamirškite daryti gera ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui.
17Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. 18Melskite už mus, nes mes esame įsitikinę turį ramią sąžinę ir norį visame kame dorai elgtis. 19Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas.
20Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, 21tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.
22Aš maldauju jus, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį: juk parašiau jums trumpai. 23Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, aš su juo pamatysiu ir jus.
Sveikinimai
24Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jus sveikina broliai iš Italijos. 25Malonė teesie su jumis visais!