Ezechielio 32
LBD-EKU

Ezechielio 32

32
Faraono apraudojimas
1Dvyliktų metų dvylikto mėnesio pirmą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: 2„Žmogau, raudok dėl Egipto valdovo faraono ir sakyk jam:
‘Laikei save liūtu tarp tautų,
bet buvai kaip slibinas jūrose;
blaškeisi savo upėse,
drumstei vandenį kojomis
ir teršei savo upes’“.
3Taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Užmesiu ant tavęs savo tinklą
daugelio tautų suėjime,
ir jie ištrauks tave mano bradiniu.
4Parmesiu tave ant žemės,
nusviesiu tave į atvirą lauką
ir nutupdysiu ant tavęs visus padangių paukščius,
leisiu misti tavimi visiems žemės žvėrims.
5Tavo kūną numesiu kalnuose,
slėnius pripildysiu tavo dvokiančios maitos.
6Palaistysiu kraštą ligi pat kalnų
tavo srūvančiu krauju
ir tavęs bus pripildytos upių vagos.
7Kai tu būsi sunaikintas,
# Iz 13,10; Mt 24,29; Mk 13,24-25; Lk 21,25; Apr 6,12-13; 8,12 uždengsiu dangų
ir aptemdysiu žvaigždes.
Saulę aptrauksiu debesimis,
o mėnulis neduos savo šviesos.
8Visus šviesulius, žibančius danguje,
dėl tavęs aptemdysiu
ir tavo kraštą apgaubsiu tamsybe, –
tai Viešpaties DIEVO žodis. –
9Sukelsiu širdgėlą daugeliui tautų,
atvesdamas tave jų nelaisvėn
į kraštus, kurių nepažinojai.
10Tavo dalia baisėsis daug tautų,
jų karalius tu apstulbinsi.
Kai švytruosiu jiems savo kalaviju,
jie visą laiką drebės dėl savo gyvasties,
ir kiekvienas jų drebės tavo žuvimo dieną“.
11Juk taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Babilono karaliaus kalavijas
pakils prieš tave!
12Pakirsiu tavo gaujas galiūnų kalavijais;
iš visų tautų jie nuožmiausi.
Jie nuniokos Egipto puikybę,
ir visa jo kariuomenė žus.
13Sunaikinsiu visus jo galvijus,
besiganančius prie gausių vandenų;
nebedrums jų daugiau žmogaus koja,
nebedrums jų nė gyvulių kanopos.
14Tuomet leisiu drumzlėms nusėsti vandenyse
ir padarysiu, kad jų upės lietųsi kaip aliejus, –
tai Viešpaties DIEVO žodis. –
15Kai paversiu Egipto žemę tyrais,
kai kraštas neteks viso, kas jame yra,
ir kai parblokšiu jo gyventojus,
jie žinos, kad aš esu VIEŠPATS.
16Tai rauda,
ir ji bus giedama.
Ją giedos tautų dukterys.
Apie Egiptą ir jo žmones
ji bus giedama“, –
tai Viešpaties DIEVO žodis.
Egipto apraudojimas
17Dvyliktų metų pirmo mėnesio penkioliktą dieną mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:
18„Žmogau, raudok Egipto žmonių
ir siųsk žemyn juos,
Egiptą ir garbingų tautų dukteris,
į žemės gelmes
drauge su žengiančiais į kapą.
19‘Ką tu viršiji grožiu? Ženk žemyn!
Būk palaidotas su neapipjaustytaisiais!’
20Jie gulės tarp žuvusių nuo kalavijo. Egiptas buvo atiduotas kalavijui, ir šis nutemps jį su visa kariuomene. 21Iš Šeolo gilumos galingieji vadai, jo padėjėjai, sakys jam: ‘Jie nužengė čia ir guli palaidoti su neapipjaustytaisiais, žuvusiais nuo kalavijo’.
22Ten Asirija ir visi jos žmonės, jų kapai aplink, visi nužudyti, kritę nuo kalavijo. 23Kapai jiems duoti toliausiuose duobės užkampiuose. Visur aplink jos kapą – jos žmonės, visi kritusieji nuo kalavijo, visi kadaise kėlusieji siaubą gyvųjų šalyje.
24Ten Elamas ir visa jo kariuomenė aplink jo kapą. Visi nužudytieji kritę nuo kalavijo, nuėjusieji į pasaulį po žeme neapipjaustyti, kadaise kėlusieji siaubą gyvųjų šalyje. Dabar jie kenčia gėdą drauge su žengiančiais į kapą. 25Tarp užmuštųjų buvo parengtas guolis Elamui tarp jo žmonių su jų kapais aplinkui, visi neapipjaustyti, kritusieji nuo kalavijo. Kadaise jie kėlė siaubą gyvųjų šalyje, o dabar kenčia gėdą drauge su žengiančiais į kapą; jie paguldyti tarp užmuštųjų.
26Ten Mešechas ir Tubalas, ir visi jo žmonės, visur aplink – jų kapai. Jie visi neapipjaustyti, kritę nuo kalavijo, nes kėlė siaubą gyvųjų šalyje. 27Jie neguli su kritusiais neapipjaustytais senovės galiūnais, kurie nužengė į Šeolą su savo ginklais, pasidėjo kardus po galva ir skydus ant savo kaulų, nes galiūnų bijota gyvųjų šalyje. 28Ir tu būsi sutrintas ir gulėsi tarp neapipjaustytųjų kartu su užmuštaisiais kalaviju.
29Ten Edomas, jo karaliai ir visi vadai, kurie, nors ir galingi, tačiau paguldyti su žuvusiais nuo kalavijo; jie guli su neapipjaustytaisiais, su žengiančiais į kapą.
30Ten šiaurės didžiūnai ir visi sidoniečiai, nužengę sugėdinti su užmuštaisiais dėl siaubo, kurį kėlė jų galybė. Jie guli neapipjaustyti su žuvusiais nuo kalavijo ir kenčia gėdą su žengiančiais į kapą.
31Pamatęs juos, faraonas pasiguos dėl visos savo kariaunos, faraonas ir jo kariuomenė, kritusi nuo kalavijo, – tai VIEŠPATIES žodis. – 32Kadangi kėlė siaubą gyvųjų šalyje, jis bus laidojamas tarp neapipjaustytųjų kartu su nužudytaisiais kalaviju, – faraonas ir jo žmonės“, – tai Viešpaties DIEVO žodis.