Išėjimo 23
LBD-EKU

Išėjimo 23

23
Teisingumas ir dorumas
1 # Iš 20,16; Kun 19,11-12; Įst 5,20 Nenešiosi melagingų paskalų. Neištiesi rankos nedorėliui, liudydamas už smurtą. 2Neseksi daugumos pavyzdžiu kaip dingstimi, darydamas pikta; nesiremsi dauguma, liudydamas byloje, nepažeisi teisingumo. 3#Kun 19,15Nebūsi byloje šališkas nė vargšui.
4 # Įst 22,1-4 Jei užtiktum paklydusį savo priešo jautį ar asilą, parvesi jį jam.
5Jei pastebėtum pargriuvusį po našta savo priešininko asilą, nepalik priešininko vieno; turi padėti jam pakelti asilą.
6 # Kun 19,15; Įst 16,19 Savo beturčių bylose nepažeisi jų teisių. 7Saugokis ką nors neteisingai apkaltinti, nežudyk nekalto ir doro žmogaus, nes aš skriaudėjo nepateisinsiu. 8Neimsi kyšių, nes kyšiai apakina pareigūnus ir iškraipo teisiųjų reikalą.
9 # Iš 22,21; Kun 19,33-34; Įst 24,17-18; 27,19 Neskriausi ateivio. Juk jūs gerai žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes patys buvote ateiviai Egipto žemėje.
Religiniai nuostatai
10 # Kun 25,1-7 Šešerius metus sėsi savo žemę ir imsi jos derlių, 11bet septintais metais leisi jai pailsėti ir dirvonuoti. Tesimaitina iš jos jūsų beturčiai ir teėda laukiniai gyvuliai, kas nuo beturčių atliks. Taip pasielgsite ir su vynuogynais, ir su alyvmedžių sodais.
12 # Iš 20,9-11; 31,15; 34,21; 35,2; Kun 23,3; Įst 5,13-14 Šešias dienas dirbsi savo darbus, bet septintą dieną turi ilsėtis, idant tavo jautis bei asilas turėtų poilsio ir tavo vergas bei ateivis galėtų atsigauti. 13Įsimink visa, ką tau pasakiau. Kitų dievų vardo neminėk, tenepasigirsta jis iš tavo lūpų.
14Tris kartus per metus švęsi man iškilmę. 15#Iš 12,14-20; Kun 23,6-8; Sk 28,17-25Švęsi Neraugintosios duonos šventę. Kaip įsakiau, valgysi neraugintą duoną septynias dienas abibo mėnesį paskirtu laiku, nes tada tu išėjai iš Egipto.
Nė vienas nepasirodys mano akivaizdoje tuščiomis rankomis.
16 # Kun 23,15-21; Sk 28,26-31 Švęsi Pjūties šventę – pirmienas savo triūso ir lauko pasėlių. #Kun 23,39-43Švęsi Derliaus nuėmimo šventę metų pabaigoje, kai būsi surinkęs iš laukų savo triūso vaisius. 17Tris kartus per metus visi tavo vyriškiai pasirodys Viešpaties DIEVO akivaizdoje.
18Neatnašausi mano aukų kraujo su rauginta duona nei paliksi mano iškilmės aukų taukus ligi ryto.
19 # Įst 26,2 Į VIEŠPATIES, savo Dievo, Namus atneši rinktinių savo žemės pirmienų.
# Iš 34,26; Įst 14,21 Nevirsi ožiuko jo motinos piene#23,19 Pagoniškų apeigų dalis..
Atpildas už ištikimybę
20Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. 21Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą#23,21 T. y. visą Dievo valdžią..
22Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.
23Kai mano angelas, eidamas pirma tavęs, atves tave pas amoritus, hetitus, perizus, kanaaniečius, hivus bei jebusiečius, ir aš juos išnaikinsiu, 24nesilenksi jų dievams, negarbinsi jų ir nemėgdžiosi jų apeigų, bet nuversi juos ir sutrupinsi jų stulpus. 25Garbinsite VIEŠPATĮ, savo Dievą. Aš laiminsiu tavo duoną ir tavo vandenį. Atitrauksiu nuo tavęs ligas. 26Tavo žemėje nė viena moteris nekentės persileidimo nei nevaisingumo. Duosiu tau džiaugtis per visą gyvenimą. 27Pasiųsiu savo baimę pirma tavęs, sugluminsiu visas tautas, su kuriomis susidursi, ir priversiu tavo priešus nuo tavęs bėgti. 28Pasiųsiu širšes pirma tavęs hivams, kanaaniečiams ir hetitams išvaryti. 29Neišvarysiu jų tau iš akių per vienerius metus, kad kraštas netaptų dykyne ir neprivistų tau žalingų laukinių žvėrių. 30Pamažu juos varysiu tau iš akių, kolei tu pagausėsi ir paveldėsi kraštą. 31Nustatysiu tavo sienas nuo Nendrių jūros iki Filistinų jūros#23,31 Dab. Viduržemio jūra. ir nuo dykumos iki Upės. Į rankas tau perduosiu krašto gyventojus, o tu juos išvarysi sau iš akių. 32Nedarysi su jais ar jų dievais jokios sandoros. 33Tavo krašte jie neliks gyventi, kad nepaskatintų tavęs man nusidėti, nes, jei jų dievus imtum garbinti, tai tau tikrai būtų spąstai“.