Efeziečiams 6
LBD-EKU

Efeziečiams 6

6
Vaikai ir tėvai
1 # Kol 3,20 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. 2#Iš 20,12; Įst 5,16; Mt 15,4; 19,19; Mk 7,10; 10,19; Lk 18,20Gerbk savo tėvą ir motiną – tai pirmasis įsakymas su pažadu: 3Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. 4Ir #Kol 3,21jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu.
Vergai ir šeimininkai
5 # Kol 3,22-25 Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarba, su neklastinga širdimi lyg kad Kristaus, 6ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. 7Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 8žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei ką gera padaro, gaus tą patį iš Viešpaties.
9Ir #Kol 4,1jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra Viešpats danguje ir kad #Įst 10,17; Kol 3,25jis nedaro skirtumo tarp asmenų.
Dvasinė kova
10Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. 11Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. 12Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. 13Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visa nugalėję, išsilaikyti. 14Tad stovėkite, #Iz 11,5susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę #Iz 59,17; 1 Tes 5,8teisumo šarvais 15#Iz 52,7ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. 16Visais atvejais pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. 17Pasiimkite ir #Iz 59,17išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. 18Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius 19ir mane, kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį; 20jos pasiuntinys esu ir būdamas surakintas grandinėmis, kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.
Linkėjimai
21 # Kol 4,7-8 Kad ir jūs sužinotumėte apie mano reikalus ir ką veikiu, visa papasakos jums #Apd 20,4; 2 Tim 4,12Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas padėjėjas Viešpatyje. 22Aš tam jį ir siunčiu, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis.
23Broliams ramybė ir meilė su tikėjimu nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 24Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile!