Efeziečiams 4
LBD-EKU

Efeziečiams 4

4
Dvasios vienybė
1Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. 2#Kol 3,12-13Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, 3uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiu. 4Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. 5Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6Vienas Dievas ir Tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose.
7O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. 8Todėl pasakyta:
# Ps 68,18 Kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius
ir davė žmonėms dovanų # 4,8 Ps 68,19 („... priėmei dovanas iš žmonių“) čia cituojama pagal rabinistinę tradiciją. .
9Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesniąsias sritis žemėje. 10O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa pripildytų. 11Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, 12idant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus Kūno ugdymui, 13kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką, 14kad nebebūtume maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. 15Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje. 16#Kol 2,19Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje.
Naujas gyvenimas
17Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. 18Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. 19Jie surambėjo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. 20Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! 21Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: 22privalu atsižadėti ankstesnio #Kol 3,9senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, 23atnaujinti savo proto dvasią, 24#Kol 3,10apsivilkti nauju žmogumi, #Pr 1,26sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.
25Tad, pametę melus, #Zch 8,16kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. 26#Ps 4,5Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27Ir nepalikite vietos velniui. 28Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. 29Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. 30Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. 31Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. 32Verčiau būkite malonūs, gailestingi, #Kol 3,13atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.