Danieliaus 7
LBD-EKU
7
Keturių žvėrių regėjimas
1Pirmais Babilono karaliaus Belšacaro metais Danielius sapnavo ir jam gulint lovoje, galvon atėjo regėjimai. Paskui jis tą sapną užrašė. Pasakojimas prasideda taip. 2„Aš, Danielius, savo nakties regėjime mačiau, kad keturi dangaus vėjai sujudino Jūrą. 3Keturi galingi #Apr 13,1; 17,8žvėrys, besiskiriantys vienas nuo kito, išniro iš Jūros. 4#Apr 13,2Pirmasis buvo kaip liūtas, bet su erelio sparnais. Man stebint, jo sparnai buvo nupešti. Jis buvo pakeltas nuo žemės, pastatytas ant dviejų kojų tarsi žmogus, ir jam buvo duota žmogaus širdis. 5Žiūriu, išniro kitas žvėris, antrasis panašus į mešką, stovinčią ant užpakalinių kojų su trim iltimis nasruose. Jam buvo pasakyta: ‘Pakilk! Suryk daug kūnų!’ 6Po to, man stebint, štai išniro dar vienas, panašus į leopardą. Žvėris turėjo keturis paukščio sparnus ant nugaros ir keturias galvas; jam buvo duota valdžia. 7Paskui nakties regėjimuose išvydau ketvirtą žvėrį, keliantį siaubą, baisų, be galo stiprų, geležies dantimis. Jis visa rijo, daužė į šipulius, o kas buvo likę, trypė kojomis. Jis skyrėsi nuo anksčiau pasirodžiusių žvėrių ir turėjo #Apr 12,3; 13,1dešimt ragų. 8Man besistebint tais ragais, žiūriu, išdygo tarp jų dar vienas, mažesnis ragas. Trys ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis, kad šiam užtektų vietos. Šis ragas turėjo akis, panašias į žmogaus akis, ir #Apr 13,5-6įžūliai kalbančią burną.
9Man stebint buvo #Apr 20,4pastatyti sostai,
ir Ilgaamžis atsisėdo savo soste.
Jo drabužis buvo baltas kaip sniegas,
o galvos #Apr 1,14plaukai – tarsi gryna vilna;
jo sostas buvo ugnies liepsnos,
o sosto ratai – plieskianti ugnis.
10Ugnies upė liejosi
ir tekėjo priešais jį.
# Apr 5,11 Tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo
ir miriadų miriadai stovėjo priešais jį.
Teismas sėdo posėdžiauti,
ir buvo #Apr 20,12atskleistos knygos.
11Aš vis stebėjau. Tuomet dėl įžūliųjų rago žodžių, man stebint, žvėris buvo užmuštas, o jo kūnas sunaikintas, įmestas sudeginti į ugnį. 12Iš kitų žvėrių valdžia buvo atimta, bet jie buvo palikti gyvi, kol ateis jų laikas.
13Vis stebėdamas nakties regėjimus pamačiau
tarsi žmogaus sūnų, #Mt 24,30; 26,64; Mk 13,26; 14,62; Lk 21,27; Apr 1,7.13; 14,14ateinantį
dangaus debesimis.
Jis priėjo prie Ilgaamžio,
ir buvo jam pristatytas.
14 # Apr 11,15 Jam buvo duota valdžia,
garbė ir karalystė,
idant jam tarnautų
visų kalbų tautos ir gentys.
Jo valdžia yra amžina valdžia,
tverianti amžinai,
o jo karalystė niekada nebus sunaikinta.
15Aš, Danielius, jaučiau, kad mano dvasia verčia mane nerimauti, o galvon ateinantys regėjimai kėlė siaubą. 16Aš priėjau prie vieno iš patarnautojų paklausti, ką visa tai iš tikrųjų reiškia. Atsakydamas jis man paaiškino, ką reiškia tie dalykai: 17‘Šie keturi galingi žvėrys – tai keturi karaliai, kurie iškils žemėje. 18#Apr 22,5Bet Aukščiausiojo šventieji gaus karalystę ir paveldės karalystę amžinai ir per amžių amžius’.
19Tada aš norėjau išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia tas ketvirtasis žvėris, besiskiriantis nuo visų kitų ir keliantis siaubą, geležies dantimis ir žalvario nagais, kuris visa rijo ir trypė kojomis, kas buvo likę; 20ką reiškia tie dešimt ragų ant jo galvos ir ką reiškia tas dar vienas išdygęs ragas, kuriam užleisdami vietą kiti trys iškrito, tas ragas, kuris turėjo akis bei įžūliai kalbančią burną ir atrodė didesnis už kitus. 21Man stebint, šis ragas #Apr 13,7kariavo su šventaisiais ir ėmė viršų, 22kol neatėjo Ilgaamžis. Tuomet Aukščiausiojo #Apr 20,4šventųjų naudai buvo padarytas nuosprendis, nes buvo atėjęs metas, ir šventieji paveldėjo karalystę. 23Štai ką jis atsakė:
‘Ketvirtasis žvėris reiškia, kad
bus ketvirtoji karalystė žemėje,
besiskirianti nuo visų kitų karalysčių;
ji praris visą žemę,
sutryps ją ir sudaužys į šipulius.
24 # Apr 17,12 O dešimt ragų reiškia,
kad iš šios karalystės iškils dešimt karalių,
o po jų ateis dar vienas.
Šis skirsis nuo ankstesniųjų
ir sumuš tris karalius.
25Žodžiais jis įžeis Aukščiausiąjį
ir neduos ramybės Aukščiausiojo šventiesiems,
užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir Įstatymą.
Jie bus atiduoti jam į rankas
vienam #Apr 12,14; 13,5-6laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusei laikotarpio.
26Tuomet teismas sės posėdžiauti,
ir jo valdžia bus atimta,
sunaikinta ir visiškai panaikinta.
27 # Apr 20,4 Karalystė, valdžia ir didybė
visų karalysčių po dangumi bus atiduota
Aukščiausiojo šventiesiems.
#Apr 22,5karalystė bus amžina karalystė,
ir visos valdžios jiems tarnaus ir paklus’“.
28Taip baigiasi pasakojimas. Aš, Danielius, dėl tokių minčių buvau didelio nerimo apimtas, ir mano veidas išbalo. Tą dalyką aš laikiau savo širdyje.#7,28 Hebr. originale čia baigiasi aram. intarpas (Dan 2,4–7,28) ir toliau tęsiasi hebr. tekstas.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis