Apaštalų darbų 8
LBD-EKU
8
1Saulius pritarė Stepono nužudymui. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės Bažnyčios persekiojimas. Visi, išskyrus apaštalus, išsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse.
2Dievobaimingi vyrai palaidojo Steponą ir labai jį apraudojo.
3 # Apd 22,4-5; 26,9-11 O Saulius stengėsi išnaikinti Bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siųsdamas juos į kalėjimą.
Pilypas Samarijoje
4Tuo tarpu išblaškytieji keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį. 5Pilypas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. 6Minios vieningai klausėsi Pilypo žodžių, nes ne tik girdėjo, bet ir matė daromus stebuklus. 7Iš daugelio apsėstųjų, baisiai šaukdamos, išeidavo netyrosios dvasios. Buvo išgydyta daug paralyžiuotųjų ir luošių. 8Taigi didelis džiaugsmas pasklido po tą miestą.
Simonas burtininkas
9Mieste buvo vienas žmogus, vardu Simonas; jis vertėsi žyniavimu, stebindamas Samarijos gyventojus ir girdamasis esąs didis. 10Ir visi – nuo mažo iki didelio – prie jo šliejosi ir sakė: „Jis yra Dievo galybė, vadinama ‘Didžioji’“. 11Žmonės prie jo šliejosi, nes per ilgesnį laiką buvo apsukęs jiems galvas savo kerais. 12Bet, patikėję Pilypu, skelbiančiu Dievo karalystės gerąją naujieną ir Jėzaus Kristaus vardą, ėmė krikštytis vyrai ir moterys. 13Simonas taip pat įtikėjo ir pasikrikštijęs visur sekė paskui Pilypą. Jis buvo apstulbintas, matydamas nepaprastus ženklus ir didžius stebuklus, kurie dėjosi jo akivaizdoje.
14Apaštalai Jeruzalėje, išgirdę, jog Samarija priėmė Dievo žodį, nusiuntė tenai Petrą ir Joną. 15Šie atvyko ir ėmė melstis už samariečius, kad jie gautų Šventąją Dvasią. 16Mat ji dar nebuvo nė vienam jų nužengusi, ir jie tebuvo pakrikštyti Viešpaties Jėzaus vardu. 17Tuomet apaštalai dėjo ant jų rankas, ir tie gavo Šventąją Dvasią.
18Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama Dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: 19„Duokite ir man tą galią, kad, kam uždėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią“. Bet Petras tarė jam: 20„Kad tu pražūtum su savo sidabru, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną! 21Šitame dalyke tu negali turėti nė mažiausios dalies, nes tavo širdis Dievo akivaizdoje neteisi. 22Verčiau apgailėk šią savo nedorybę ir melsk Viešpatį; gal jis atleis tavo širdies paklydimą. 23Kaip matau, esi pilnas tulžies ir surakintas nedorybės“. 24Simonas atsakė: „Melskite už mane Viešpatį, kad manęs neištiktų, ką jūs pasakėte“.
25O jie, paliudiję ir apsakę Dievo žodį, pasuko atgal į Jeruzalę, pakeliui skelbdami gerąją naujieną daugelyje Samarijos kaimų.
Pilypas pakrikštija etiopą
26Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: „Kelkis ir nueik vidurdienį#8,26 Arba: „į pietus“. prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias“. 27Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojąs etiopas eunuchas, Etiopijos valdovės kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, 28o dabar keliavo namo ir, sėdėdamas savo vežime, skaitė pranašą Izaiją. 29Dvasia tarė Pilypui: „Prieik ir laikykis greta šito vežimo“. 30Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: „Ar ir supranti, ką skaitąs?“ 31Šis atsiliepė: „Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina?!“ Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia. 32Rašto skirsnis, kurį jis ką tik skaitė, skelbė:
# Iz 53,7-8 Kaip avis jis buvo vedamas į pjovyklą,
ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas,
jis neatvėrė savo lūpų.
33 Jo pažeminime nebuvo jam teisingumo.
Kas apsakys jo giminę,
jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas?!
34Eunuchas paklausė Pilypą: „Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą?“ 35Tuomet, atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų.
36Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. „Štai vanduo, – tarė eunuchas, – kas gi kliudo man pasikrikštyti?“#8,36 Kai kuriuose rankr. įterpiama eil. 37: „Pilypas tarė: ‘Jei tiki iš visos širdies, tai galima’. Tas atsakė: ‘Tikiu, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus’“. 38Jis paliepė sustabdyti vežimą, ir jie abudu – Pilypas ir eunuchas – įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. 39Išėjus iš vandens, Viešpaties Dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiūgaudamas traukė savo keliais. 40O Pilypas atsidūrė Azote#8,40 ST – Ašdodas, dab. Esdudas tarp Gazos ir Jafos.; iš ten keliaudamas skelbė gerąją naujieną visuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis