Apaštalų darbų 24
LBD-EKU
24
Žydai skundžia Paulių Feliksui
1Po penkių dienų atvyko vyriausiasis kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertulu. Jie pateikė valdytojui kaltinimus prieš Paulių. 2Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą:
„Tavo dėka mes turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai, įvestų tavo rūpesčiu. 3Mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu. 4Nenorėdamas tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. 5Mes nustatėme, kad šis žmogus tarsi maras kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra nazariečių atskalos vadovas. 6Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme.#24,6 Kai kuriuose rankr. įterpiama: „Ir mes norėjome jį nuteisti, remdamiesi savuoju Įstatymu. 7 Tik tribūnas Lisijas beatodairiška prievarta išplėšė jį iš mūsų rankų ir liepė jo kaltintojams atvykti pas tave“. 8Iš jo galėsi pats išsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus“. 9Tiems žodžiams pritarė žydai, tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. 10Valdytojui davus ženklą, Paulius atsakė:
Pauliaus atsakymas kaltintojams
„Žinodamas tave jau daug metų esant šios tautos teisėju su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą. 11Tau nesunku nustatyti jog prabėgo ne daugiau kaip dvylika dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. 12Nei šventykloje, nei sinagogose, nei mieste niekas manęs nematė su kuo nors besiginčijant ar telkiant minią. 13Jie negali įrodyti to, kuo dabar mane kaltina.
14Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal Kelią, jų vadinamą atskala. Aš tikiu visa, kas parašyta Įstatyme ir Pranašuose. 15Kartu su jais turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. 16Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmones. 17#Apd 21,17-28Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautai atiduoti pašalpų ir paaukoti atnašų. 18Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusį, be jokios minios ir be jokio triukšmo 19kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti ir, jei ką turi prieš mane, kaltinti tavo akyse. 20Pagaliau tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje! 21Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau, stovėdamas tarp jų: #Apd 23,6‘Šiandien jūs mane teisiate už mirusiųjų prisikėlimą!’“
Pauliaus kalinimas Cezarėjoje
22Feliksas, gerai nusimanydamas apie tą Kelią, atidėjo skundo svarstymą, sakydamas: „Kai atvyks tribūnas Lisijas, tuomet ir išsiaiškinsiu jūsų klausimą“. 23Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų.
24Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzila, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. 25Pauliui dėstant apie teisumą, susilaikymą ir būsimąjį teismą, Feliksas išsigando ir tarė: „Šiam kartui užtenka. Gali eiti. Kai bus metas, aš tave pasišauksiu“. 26Be to, jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų. Todėl dažnokai jį kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi.
27Prabėgus dvejiems metams, Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas. Norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis