Apaštalų darbai 15
LBD-EKU

Apaštalų darbai 15

15
Ginčai dėl apipjaustymo
1Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „#Kun 12,3Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. 2Kilo nesutarimų ir didelių ginčų tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir dar keletas nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius.
3Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą, ir tuo padarė daug džiaugsmo visiems broliams. 4Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti Bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. 5Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė: „Juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės Įstatymo“.
Apaštalų susirinkimas
6Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. 7Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos:
„Mieli broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, #Apd 10,1-43kad pagonys iš mano lūpų išgirstų gerąją naujieną ir įtikėtų. 8Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, paliudijo jų naudai, #Apd 10,44duodamas jiems Šventąją Dvasią #Apd 2,4kaip ir mums. 9Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. 10Tad kam gi gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų protėviai, nei mes patys negalėjome panešti? 11Verčiau tikėkime Viešpaties Jėzaus malone būsią išgelbėti kaip ir jie“.
12Visas susirinkimas nutilo. Dalyviai ėmė klausytis Barnabo ir Pauliaus pasakojimo, kokių didžių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė pagonijoje.
13Jiems nutilus, atsiliepė Jokūbas ir tarė: „O dabar, broliai, paklausykite manęs! 14Simeonas#15,14 T. y. Simonas Petras. papasakojo, kaip Dievas pirmiausia teikėsi iš pagonių išsirinkti savo vardui tautą. 15Čia dera pranašo žodžiai, nes parašyta:
16 # Am 9,11-12 Paskui aš sugrįšiu
ir vėl atstatysiu suirusią Dovydo padangtę.
Aš prikelsiu ją iš griuvėsių
ir atkursiu ją,
17 kad imtų ieškoti Viešpaties visi kiti žmonės,
visos tautos, kuriose minimas mano vardas.
Taip sako Viešpats,
18leisdamas nuo amžių tai pažinti.
19Todėl, manding, į Dievą atsivertusių pagonių nedera apsunkinti, 20o tiktai jiems parašyti, kad susilaikytų nuo #Iš 34,15-17susiteršimo stabais, nuo #Kun 18,6-23ištvirkavimo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir #Kun 17,10-16kraujo. 21Mat Mozė kiekviename mieste nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jį skaito sinagogose“.
Apaštalų raštas
22Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa Bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas, vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių. 23Jiems įteiktas toks raštas: „Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. 24Sužinoję, jog kai kurie iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, 25mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiųsti pas jus išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, 26kurie už mūsų Viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. 27Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš gyvu žodžiu. 28Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: 29susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki!“
30Atvykę į Antiochiją, pasiuntiniai sukvietė visą bendruomenę ir įteikė laišką. 31Antiochiečiai, perskaitę jį, apsidžiaugė paguodos žodžiais. 32Judas ir Silas, būdami pranašai, guodė ir stiprino brolius gausingais pamokymais. 33Kurį laiką ten pagyvenę, jie buvo brolių išleisti su ramybės linkėjimais atgal pas tuos, kurie buvo juos siuntę.#15,33 Kai kuriuose rankr. įterpiama eil. 34: „Silas nusprendė ten pasilikti, todėl Judas vienas grįžo į Jeruzalę“. 35Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochijoje. Kartu su daugeliu kitų jie mokė ir skelbė Viešpaties žodžio gerąją naujieną.
Antroji Pauliaus kelionė
36Po kiek laiko Paulius tarė Barnabui: „Grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur esame skelbę Viešpaties žodį, ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi“. 37Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi, 38bet Paulius linko neimti tokio, #Apd 13,13kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. 39Kilo smarkus ginčas, ir jie išsiskyrė. Barnabas, pasiėmęs Morkų, išplaukė į Kiprą, 40o Paulius, pasitelkęs Silą, iškeliavo, brolių patikėtas Viešpaties malonei. 41Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas Bažnyčias.