Apaštalų darbai 13
LBD-EKU

Apaštalų darbai 13

13
1Antiochijos Bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų: Barnabas, Simeonas, pravarde Juodasis, Liucijus Kirėnietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius. 2Kartą, kai jie laikė pamaldas Viešpaties garbei ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau“. 3Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido.
Barnabas ir Saulius Kipre
4Šventosios Dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. 5Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas#13,5 Kitas Morkaus vardas.. 6Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur susitiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą, vardu Barjėzų. 7Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis, pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. 8Jiems priešinosi Elimas – burtininkas (toks šito žodžio vertimas). Jis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. 9Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios Dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį 10ir prabilo: „Ak tu, velnio vaike! Tu, visokių klastų bei suktybių pilnas teisumo prieše! Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? 11Dabar štai tave ištiks Viešpaties ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės“. Ir tučtuojau užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink, ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. 12Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas Viešpaties mokslu.
Paulius Pisidijos Antiochijoje
13Iš Pafo Paulius ir jo palydovai atplaukė į Pergę Pamfilijoje. Čia Jonas pasitraukė nuo jų ir sugrįžo į Jeruzalę. 14O jie iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pisidijos Antiochiją. Šabo dieną jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. 15Po Įstatymo ir Pranašų skaitymo sinagogos vadovai kreipėsi į juos: „Broliai, jei turite paskatinimo žodį tautiečiams, tarkite!“ 16Tada Paulius atsistojo ir, davęs ranka ženklą nutilti, prabilo:
„Izraelio vyrai ir dievobaimingieji žmonės, paklausykite! 17Šios Izraelio tautos Dievas išsirinko mūsų protėvius ir #Iš 1,7išaukštino juos, gyvenančius išeivijoje, Egipto šalyje. #Iš 12,51Rodydamas savo rankos galybę, išvedė juos iš Egipto 18#Sk 14,34; Įst 1,31ir per keturiasdešimt metų rūpinosi jais tyruose. 19Vėliau, išnaikinęs #Įst 7,1septynias tautas Kanaane, #Joz 14,1leido jiems paveldėti anų žemes 20beveik po keturių šimtų penkiasdešimt metų. Paskui davė #Ts 2,16teisėjus iki #1 Sam 3,20pranašo Samuelio. 21Tuo laiku #1 Sam 8,5jie ėmė reikalauti karaliaus, ir Dievas jiems #1 Sam 10,21davė Saulių, Kišo sūnų, Benjamino giminės vyrą, keturiasdešimčiai metų. 22Pašalinęs Saulių, jis #1 Sam 13,14pakėlė jiems karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė: #1 Sam 16,12; Ps 89,21Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. 23Iš jo palikuonių, kaip buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraeliui gelbėtoją Jėzų. 24Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė #Mk 1,4; Lk 3,3atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. 25Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: ‘#Jn 1,20Aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai #Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16; Jn 1,27po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio’.
26Broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys dievobaimingieji žmonės! Tai mums atsiųstas šis išganymo žodis. 27Jeruzalės gyventojai ir jų vyresnieji nepažino Jėzaus ir, jį pasmerkdami, įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną šabą. 28#Mk 15,13-14; Lk 23,21-23; Jn 19,15Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, #Mt 27,22-23jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. 29#Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Jn 19,38-42Išpildę visa, kas buvo apie jį parašyta, jie nuėmė jį nuo [kryžiaus] medžio ir #Mt 27,57-61paguldė į kapą. 30Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. 31#Apd 1,3Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie buvo jį atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms. 32Ir mes jums skelbiame gerąją naujieną apie protėviams duotąjį pažadą: 33jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje: #Ps 2,7Tu esi mano Sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau! 34Kad jį prikėlė iš numirusių ir jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: #Iz 55,3Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui. 35Dar kitoje vietoje sakoma: #Ps 16,10Tu neleisi savo Šventajam supūti. 36Bet Dovydas numirė, savo kartoje patarnavęs Dievo valiai. Jis buvo palaidotas prie savo protėvių ir supuvo. 37O tasai, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo.
38Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuodėmių atleidimas per Jėzų. Ir kiekvienas jį tikintis nuteisinamas jo dėka nuo viso to, 39nuo ko nepajėgė jūsų išteisinti Mozės Įstatymas. 40Tad pasisaugokite, kad jums nepritaptų pranašų žodis:
41 # Hab 1,5 Žiūrėkite, niekintojai, stebėkitės ir traukitės iš akių!
Štai aš darau darbą jūsų dienomis,
darbą, kuriuo nepatikėsite, jei kas jums pasakos“.
42Jiems išeinant, žmonės prašė, kad jie ir kitą šabą pakalbėtų apie tuos dalykus.
43Susirinkimui pasibaigus, daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui Paulių ir Barnabą. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo malonei.
44Kitą šabą kone visas miestas susirinko pasiklausyti Viešpaties žodžio. 45Išvydusius tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. 46Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis; kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. 47Taip mums liepė Viešpats:
# Iz 42,6; 49,6 Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims,
kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių“.
48Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Viešpaties žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. 49Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.
50Tuo tarpu žydai sukurstė pamaldžias bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. 51O #Mt 10,14; Mk 6,11; Lk 9,5; 10,11tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. 52Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios.