2 Tesalonikiečiams 2
LBD-EKU

2 Tesalonikiečiams 2

2
Viešpaties atėjimo ženklai
1Mes prašome jus, broliai, #1 Tes 4,15-17dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį: 2nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties diena jau čia pat. 3Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu!
Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, 4#Dan 11,36; Ez 28,2prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. 5Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? 6Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. 7Nedorybės slėpinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo; 8tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats Jėzus #Iz 11,4sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingu atėjimu.
9Ano Nedorėlio#2,9 T. y. Antikristo. atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, #Mt 24,24ženklai ir netikri stebuklai 10ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. 11Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; 12taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.
Raginimai
13Mes privalome visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas išrinko jus kaip pirmienas#2,13 Kai kuriuose rankr.: „išrinko jus iš pradžių“. išganymui Dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu. 14Tam jis ir pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. 15Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško.
16O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų Tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, 17tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.