2 Samuelio 8
LBD-EKU

2 Samuelio 8

8
Dovydo pergalės
1Po tam tikro laiko Dovydas nugalėjo filistinus ir pavergė juos. Dovydas atėmė iš filistinų rankų Meteg Amą.
2Jis nugalėjo ir moabitus. Suguldęs žemėje, jis išmatavo juos virve. Dvi virves atmatavo užmušti ir vieną virvę palikti gyvus. Ir moabitai tapo Dovydo tarnais ir nešė jam duoklę.
3Dovydas nugalėjo Cobos karalių Rehobo sūnų Hadadezerą, kai jis žygiavo susigrąžinti savo valdų prie Eufrato upės. 4Dovydas paėmė iš jo tūkstantį septynis šimtus raitelių ir dvidešimt tūkstančių pėstininkų. Dovydas suluošino visus karo vežimų arklius, bet paliko iš jų pakankamai šimtui karo vežimų. 5Damasko aramėjams atžygiavus pagelbėti Cobos karaliui Hadadezerui, Dovydas užmušė dvidešimt du tūkstančius aramėjų. 6Tada Dovydas įrengė įgulas tarp Damasko aramėjų, ir aramėjai tapo Dovydo tarnais ir nešė jam duoklę. VIEŠPATS davė Dovydui pergales, kur tik jis žygiavo. 7Dovydas paėmė Hadadezero palydos nešiotus aukso skydus ir pargabeno į Jeruzalę. 8O iš Betacho ir Berotajo, Hadadezero miestų, Dovydas paėmė daug žalvario.
9Išgirdęs, kad Dovydas nugalėjo visą Hadadezero kariuomenę, 10Hamato karalius Tojas pasiuntė savo sūnų Jehoramą pas Dovydą palinkėti jam sveikatos ir pasveikinti su pergale prieš Hadadezerą. Mat Hadadezeras buvo dažnai kariavęs su Toju. Jehoramas atsinešė sidabro, aukso ir vario daiktų. 11Ir juos karalius Dovydas pašventė VIEŠPAČIUI drauge su sidabru ir auksu, paimtais iš visų pavergtų tautų: 12Edomo, Moabo, Amono, filistinų, Amaleko ir Cobos karaliaus Rehobo sūnaus Hadadezero grobio.
13Dovydas tapo garsus. #Ps 60 AntraštėSugrįžęs jis nukovė aštuoniolika tūkstančių edomitų#8,13 Kai kuriuose rankr.: „aramėjų“. Druskos slėnyje. 14Jis įrengė įgulas Edome – visame Edome įrengė įgulas, ir visi edomitai tapo Dovydo tarnais. VIEŠPATS davė Dovydui pergales, kur tik jis žygiavo.
15 # 1 Met 18,14-17 Dovydas karaliavo visam Izraeliui ir vykdė teisingumą ir teisumą visiems savo žmonėms. 16Cerujos sūnus Joabas buvo kariuomenės vadas, Ahiludo sūnus Juozapatas – raštinės viršininkas, 17Ahitubo sūnus Cadokas ir Abjataro sūnus Ahimelechas – kunigai, Seraja – raštininkas, 18Jehojados sūnus Benajas – keretų ir peletų galva, o Dovydo sūnūs – kunigai#8,18 Manoma, kad sūnūs veikė kaip Dovydo atstovai ar pagalbininkai atliekant karaliams pagal Įstatymą tenkančias religines apeigas, žr. 2 Sam 6,13-19..