2 Korintiečiams 8
LBD-EKU

2 Korintiečiams 8

8
Skatinimas šelpti
1 # Rom 15,26 Pranešame jums, broliai, apie Dievo malonę, suteiktą Makedonijos Bažnyčioms. 2Nors ir dideli vargai jas bandė, jos pasirodė kupinos džiaugsmo, ir jų baisus neturtas išsiliejo dosnumo turtais. 3Aš liudiju, kad jie pagal išgales ir virš išgalių savo noru 4prašyte prašė mus malonės leisti jiems prisidėti prie šventųjų šalpos. 5Jie net pranoko mūsų viltis ir Dievo valia aukojo patys save, pirmiausia – Viešpačiui, paskui – mums. 6Štai kodėl mes paprašėme Titą, kad, pas jus tą gerą darbą pradėjęs, jį ir užbaigtų. 7Tad, būdami visa ko pertekę – tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, – pasirodykite pertekę ir dosnumo. 8Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9Jūs juk pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 10Aš duodu šiuo reikalu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. 11Dabar pagal išgales tai užbaikite, kad būtų įvykdyta, ko taip gyvai troškote. 12Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. 13Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15kaip parašyta: #Iš 16,18Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus.
16Dėkui Dievui, pažadinusiam Tito širdyje tokį uolumą jūsų atžvilgiu. 17Jis ne tik paklausė mano raginimo, bet, būdamas labai uolus, savo noru leidžiasi keliauti pas jus. 18Kartu su juo siunčiame brolį, pagarsėjusį Evangelijos skelbimu visose Bažnyčiose. 19Jis netgi yra Bažnyčių paskirtas mano kelionių palydovu šiam šalpos darbui, kurį atliekame paties Viešpaties garbei ir su užsidegimu, 20sergėdamiesi, kad kas nors neimtų mūsų įtarinėti dėl tokių gausių aukų, pavestų mums tvarkyti. 21#Pat 3,4Mes juk rūpinamės geru vardu ne tik Viešpaties, bet ir žmonių akyse. 22Taigi su jais pasiuntėme savo brolį, kurio uolumą daugel kartų įvairiopai esame patikrinę ir kuris dabar yra dar uolesnis, labai jumis pasitikėdamas. 23Titas – tai mano bičiulis ir bendradarbis tarp jūsų, o tie mūsų broliai – tai Bažnyčių pasiuntiniai, Kristaus šlovė. 24Todėl visų Bažnyčių akyse įrodykite savo meilę ir kad mes ne veltui jumis giriamės.