1 Korintiečiams 15
LBD-EKU
15
Mirusiųjų prisikėlimas
1Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite 2ir kuria būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs; antraip būtumėte veltui įtikėję.
3Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent:
# Iz 53,5-12 Kristus numirė už mūsų nuodėmes,
kaip skelbė Raštai;
4jis buvo palaidotas ir #Ps 16,8-10; Mt 12,40; Apd 2,24-32buvo prikeltas trečiąją dieną,
kaip skelbė Raštai;
5jis pasirodė #Lk 24,34Kefui, paskui #Mk 16,14; Lk 24,36; Jn 20,19; Mt 28,16-17Dvylikai.
6Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiems šimtams brolių, kurių daugumas tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę. 7Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. 8O visų paskiausiai, lyg ne laiku gimusiam, jis pasirodė ir #Apd 9,3-6man.
9Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes #Apd 8,3esu persekiojęs Dievo Bažnyčią. 10Bet Dievo malone esu, kas esu, ir jo man suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. 11Taigi ar aš, ar jie, – taip mes skelbiame, ir taip jūs įtikėjote.
12Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo?! 13Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. 14O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. 15Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome Dievo akyse, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji negali būti prikelti. 16Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. 17O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. 18Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. 19Ir jei vien dėl šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.
20Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmagimis.
21Kaip per žmogų atsirado mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. 22Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti, 23tačiau kiekvienas pagal savo eilę: pirma Kristus, po jo – priklausantys Kristui jo atėjimo metu. 24Paskui bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas valdžias, galybes ir pajėgas. 25#Ps 110,1Jis juk turi karaliauti ir paguldyti po savo kojomis visus priešus. 26Kaip paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis. 27Juk #Ps 8,7; Ef 1,22; Hbr 2,8jis visa palenkė jam po kojų. Kai sakoma, jog visa palenkta, tai savaime suprantama, kad išskyrus tą, kuris jam visa palenkė. 28Kai jam bus visa palenkta, tuomet ir pats Sūnus nusilenks tam, kuris buvo viską jam palenkęs, kad Dievas būtų viskas visame kame.
29Antra vertus, ką tikisi laimėti tie, kurie krikštijasi vietoj mirusiųjų? Jei iš viso mirusieji nebus prikelti, tai kam gi jie krikštijasi už juos? 30O kodėl ir mes kas valandą nevengiame pavojų? 31Prisiekiu savo pasididžiavimu – jumis, broliai, mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje, jog aš kasdien mirštu! 32Jei aš grynai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji nebus prikelti, tai #Iz 22,13valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. 33Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“ 34Pabuskite, kaip dera, iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių! Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo.
35Gal kas paklaus: „Kaip bus prikelti mirusieji? Su kokiu kūnu jie pasirodys?“ 36Neišmanėli! Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. 37Kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą, sakysime, kviečių ar kitokių javų. 38Tuo tarpu Dievas duoda jam kūną, kokio panorėjęs, ir kiekvienai sėklai savišką kūną.
39Kūnai nevienodi. Žmogaus kūnas vienoks, gyvulių kitoks, dar kitoks kūnas paukščių ir vėl kitoks žuvų. 40Taip pat yra dangaus kūnai ir žemės kūnai, bet vienoks dangaus kūnų spindesys, kitoks žemės kūnų. 41Vienoks saulės švytėjimas, kitoks mėnulio blizgesys ir dar kitoks žvaigždžių žėrėjimas. Net ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi spindėjimu.
42Toks ir mirusiųjų prisikėlimas. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. 43Sėjamas prastas, keliasi garbingas. Sėjamas silpnas, keliasi galingas. 44Sėjamas juslinis#15,44 Arba: „kūninis“. kūnas, keliasi dvasinis kūnas. Jeigu esama juslinio kūno, tai esama ir dvasinio. 45Taip ir parašyta: #Pr 2,7Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinis Adomas tapo gyvybę teikiančia dvasia. 46Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik paskui dvasinis. 47Pirmasis žmogus yra iš žemės, žemiškas, antrasis žmogus – iš dangaus. 48Koks žemiškasis, tokie ir žemiškieji, o koks dangiškasis, tokie ir dangiškieji. 49Ir kaip nešiojome žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą.
50Bet aš jums, broliai, tvirtinu: kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės, ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda.
51Štai aš jums atskleidžiu paslaptį: nors #1 Tes 4,15-17mes ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti – 52staiga, viena akimirka, gaudžiant paskutiniam trimitui. Trimitas nuaidės, ir mirusieji bus prikelti jau negendantys, ir mes būsime pakeisti. 53Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe.
54Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus [kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis:
# Iz 25,8 Pergalė sunaikino mirtį!
55 # Oz 13,14 Kurgi, mirtie, tavoji pergalė?
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
56Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – Įstatymas.
57Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
58Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.

© 2012 Lietuvos Biblijos draugija © 2012 Bible Society of Lithuania

Learn More About A. Rubšio ir Č. Kavaliausko vertimas su Antrojo Kanono knygomis