YouVersion Logo
Search Icon

YOHAN 1

1
Kangso' Mungdang:
1He; mougmyid yoo soo" ri aphain" too" shi" mo Mungdang: gi jo, jo, gu nghoid bye. Hau: mungdang: gi Mangsoo yo" dage" nyid. Mungdang: we Mangsoo nyang: nghoid bye. 2Hau: mungdang: gi apoem: ayang mo nyang:- Mangsoo yo" dage" nyid bye. 3Nyang: khyo" wigi Mangsoo gi - jo, moo jo, ri phain" so: to. Phain" to" jang" moo nyang: aboo loo bue" lo zi gi daja we ajo. 4Hau: mungdang: gi kangso' ajhung nghoid- hau: da" kangso' gi Byu yi da" bidbang nghoid. 5Hau: bidbang gi moug coid moo thoin" pang byid: nyid. Hau: moug coid gi bidbang ri khanham we ayo" nghoeb too.
6Mangsoo gi nya: lagyoo: Yohan ga: su: dayug ri nhang: kaid. 7Mangso: mungdang: ri Byu dangain" shau" gyo: lho: loem" jeing" lo boem baja" ga: hau: Yohan gi bidbang da" khyoo: ri sagsi: kham: byid: wa ga juri" bye. 8Nyang: gi bidbang anghoid. Bid bang da" khyoo: ri sagsi: kham: wa ga: dare. 9Hau: gyeing" da" bidbang gi mougmyid moo gyoo" lo lho: Byumyu" bain sho' mo da" tho' moo thoin" pang too" bye.
10Mungdang: gi mougmyid moo jo, jo bye. Mangsoo gi mougmyid ri Mungdang yo" phain" too" bye: nghoid loug we' mougmyid gi nyang: ri asi. 11Nyang: gi nya: da" moug moo juri" nghoid loug we' nya: da" byu yi gi nyang: ri alhoem: kham: yu boem. 12Nghoidloug we' dayham" koem gi nyang ri lhoem: yu lho: loem" jeung" lo boem bye:- houg: su" nyang: ri loem" jeing" mo ri Mangso da" nya: zoo: yi yo" bue" loo wa akhang" byid: bye. 13Houg: bang: gi byu da" nya phoo mo khu: lo da" nya: zoo yi nghoid nyid wigi xangsu: suid shoo" khyo" Mangso: nya: zoo: yi yo" bue" lo zi anghoid. Mangsoo nyang- nyangnu da nya: phoo nghoid nyid.
14Mungdang gi Byu gung bue" lo lho: Jeju" yo" deingmain" khyoo: byeung" zoore"- ngoonu" jang" moo re" nyid bye. Ngoonu" gi nya: da" Phung" yoeb ri yo" myang boem bye. Hau: da" phung" yoeb gi Nya: pho, zooti" zoo: khyo" yo" kham: yu da" myonhoo: phung" yoeb nghoid.
15Yohan gi nya: khyoo: ri tid bye nyang tid zigi Nga" thang: moo juri" wa su: gi nga" tho' je gyi: su nghoid. Khasu" wim gari nyang: gi ngoo: akhu: shi" mo, nyid nyid bye: su: nghoid ein: ngoo lhoung tid nyid da" su: gi he: yug nyang nghoid bye" ga: nyho: tid.
16Nyang: gi Jeju" yo" byeung" su: nghoid zi yo" dakhyoo" ti"- Jeju" da loem: thang: moo daloem: nyhang" ri shamain" byid: nyid. 17Mangsoo gi tarha" ri Moshe khyoo" wigi byid: kaid. Nghoidloug we' Jeju" yo" deingmain" zigi Yesu Hkristu khyo" wi ju" loo bye. 18Byu hang" we' Mangsoo ri amyang yu" nghoid loug we' nya: pho da" shid khoin moo nyid da" Mangsoo: yo' dakhyoo" ti" da" zooti" zoo: gi Mangsoo ri thoin" pang shug nyid bye.
Babtisma Byid: su: Sara: Yohan Da" Mungdang:
(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Yerusalem voo moo nyid da" yuda zoug: yi gi Khainjung agyi yi dayham" yo"- Levi yi dayham" bang: ri Yohan jhang khyoo: nhang: kaid lho: nang gi hang" nghoid ga: myid: nhang: kaid boem.
20Houg: lang" Yohan gi Ngoo gi Meshia anghoid- ga: wigi azoug" loo: bang bang lhoem: tid kyo. Houg: bang: gi nang Meshia anghoid rigi hang" nghoid Elia nghoid la"» ga: doem myid: boem.
21Houg rigi nang hang" nghoid- Elia nghoid la"» ga: myed: ‹‹Yohan gi ngoo Elia anghoid ga: tid.»
Nyangnu" gi nang gi Lapi: nghoid la"» ga: doem myid: lang" Yohan gi
‹‹Ngoo gi hau: da" lapi: we anghoid ga: tid.»
22‹‹Houg: bang: gi Houg: ri nang hang" nghoid-» ngoonu" ri nhang: kaid mo, ri lo" tid kyoo" ca. Nang nya: gung ri nang hang" nghoid ein: myid nyid ga: doem tid.
23Yohan gi lapi: Esaia tid kyo" to" zi ' dakhyoo" ti"--
ngoo gi Aseing: ri" wa da" khyoo: ri dain: dain: nyheing ge' ga:
dain" pyoid yoo moo nyho: nyid su: da" thui: nghoid ga: tid.
24Yohan jang" moo Pharishe" yi nhang: kaid da" lagyoo: yi doem myid: zigi 25Nang Meshia we anghoid- Elia we anghoid- Mangso: da" lapi: phoophoo we anghoid rigi Ce: noem koid; wigi Babtisma kham: byid: yen" lha"» ga: zheing: myid: boem.
26Yohan gi ngooo gi gyid yo' Babtisma ri kham: byid. Nanu" da" Phung: moo nanu" asi su: dayug bo yab jo. 27Hau: yug gi nga" thang: moo da ju" ri" nghoid loug we' Ngoo gi nya: khyid: baid tei" phid: byid: wa zi lang" amoin: yi" su: nghoid- ga: tid.
28He khyoo: gi Babtisma kham: byid: da" Yodan gyidlang bid thu' shoid moo jo, da" Bethani voo moo bue" da" khyoo: nghoid.
Mangso: Da" Yang Nu"
29Thang: nyid" ri nya: jang" moo Yesu jure" zi myang lang" Yohan tid zigi Mougmyid byu yi da" yooboo ri yu pyam byid: da:- Mangso: yang nu" ri yu" yu" ge'. 30Nga" thang: moo juri" su: danghoid loug- Nga" tho' mo je gyi: su: nghoid. Khasu" wim gari he: yug gi ngoo akhu: shi" mo nyid nyid su: nghoid- ngoo lhoung tid nyid su: gi he: yug nyang: nghoid bye. 31He: yug hang" su: nghoid zi xang: shi" ri ngoo asi. Nghoidloug we' Israela Byumyu" yi nyang: ri zheing: se' boem wa shid' re" Ngoo gi gyid yo Babtisma ri kham: byid.
32Hau: thang: Yohan sagsi; kham: da" zi gi gyeungshang: Venyi: gi mougkhung: khyo" pheing" kyoug" yhangti"- gyoo" lo lho: nya: tho' moo zhoung: jo, ziri ngoo myang. 33Nyang: gi hang" su: nghoid zi xang: shid" ri ngoo asi- nghoid loug we' gyid yo" Babtisma kham: byid: wa shid' re" ngoori nhang: kaid da" Mangsoo: tid zigi gyeungshang: Venyi: gi gyoo" lo lho: dayug yug da" atho' moo zhoung: jo, ziri nang shau" myang wa. Hau: yug gi gyeungshang: da" Venyi: yo" Babtisma byid: wa su: nghoid. 34Houg: su" tid to" ziyo' dakhyoo" ti"- ngoo shau" yang bye. Houg: yoomo ngoo nanu" ri tid ba- nyang: gi Mangso da" nya: zoo: nghoid.
Yesu Da" Xang: Shid" Mo Cangzoo: Yi
35Thang: nyid" moo Yohan gi nya cangzoo: eig yug yo" dage" yab jo, da" uri 36Aseing Yesu jure" zi myang lang" thei: yug gi Mangso yang nu" nghoid ga: tid.
37Cangzoo: eig yug gi hau: dang: khoin" ri shaug" gyoo: lang" Yesu da" thang: moo cang lo" ago". 38Aseing Yesu gi thang: khyoo: lheing: yu" kaid ri houg: bang: cang lo ziri myang lang" ‹‹Nanu" ce: noem sho: yen" go" ga: wigi myid.
Houg: bang: gi ‹‹Rabai we" nang khamoo nyid la"»ga: myid: boem. (Rabai ga: da" dangkang: gi sara: we" ga: tid nau zi nghoid.)
39Yesu gi hid: moo re" yu" ge" ga: phougtu. (hau: ayo gi myenthang: myid nayi: koo nghoid bye.) Houg: lang" nyangnu" gi nya: thang: cang yhe: ri nyang: nyid joyoo yhe: zheing: myang boem lho: nyangnu" gi Yohan yo' danyid" goin" nyid koin ago".
40Hau: cangzoo: yi mo dayug gi Simun Petru da" nya: nhung"- Andre nghoid. 41Nyang: gi nya: mang: Simun ri myang lang" tid zigi ‹‹Ngoonu" koem Meshia ri myang bye.» (Meshia ga: da" dangkang: gi)- Khristu ga: zi nghoid ga: tid. 42Hau: thang: ri nyang: gi Simun ri Yesu jhang khyoo: khe: shu" yhe.
Yesu gi Simun ri yu" lho: tid zigi ‹‹Nang gi Yohan nya: zoo: Simun nghoid. Nghoidloug we' nang rigi Kepha ein: myheing wa zi nghoid. (Hau: zigi Petru ga: ziyo' du: lho: lung: moo" boem ga: da" dangkang: bo.)
Yesu Philib Yo" Nathanela Ri: Khe: Khyoo:
43Thang: nyid" moo Yesu gi Galile mung" khyoo: loo" wa shid' re" myid phyed' to". Philib ri myang lang" nga" thang: cang we' ga: tid. 44Philib gi Besaida voo mo nghoid. Besaida gi Andre yo" Petru eig yug nyid da" voogung nghoid. 45Philib gi Nathanela ri myang lang" Moshe da" tarha" pug moo nghoid loug- Lapi: yi da" Jhoem: mungdang: moo nghoid loug- lhid" shed' too" su: ri ngoonu" myang bye. Hau: yug gi Yoseb da" nya: zoo:- Nazared mo Yesu nghoid ga: tid.
46Nathanela gi Nazared voo mo zi gi daja: ja: thu' yu" la"» ga: myid.
‹‹Philib gi re" we' yu" we' ga: tid.»
47Nathanela re" nyid zi Yesu myang lang" nya: khyoo: Yesu tid zigi fain" da" nheigloem: abo da" Israela Byu gyeing" dayug hid: moo ju" bye: ga: wigi tid.
48Nathanela gi-Yesu ri nang khasu" wim ngoori khayo se' lha"» ga: myid: yu".
Yesu phougtu" zigi ‹‹Nang ri Philib are" khi: shi" re- lafoem gam gyid" moo danyid shi" mo nang ri ngoo myang bye.»
49Houg: lang" Nathanela gi Sara: we" nang gi ‹‹Mangso da" nya: zoo: nghoid Israela byumyu" yi da" khokham" nghoid.» ga: wigi Nathanela phougtu.
50 Aseing Yesu tid zigi Lafoem gam gyid" moo ngoo nang ri myang bye: ga: tid yoomo za: nang loem" jeing" la". He: tho' moo je gyi: da" moozoo" joem ri nang myang shi" wa zi nghoid. 51Ngoo deing" deing nanu" ri tid ba- mougkhung: khoem" phang lho: Byu da" nya: zoo: tho' moo moug: lagyoo: yi gyoo" loo do, loo" koid' nyid da" ziri nanu" shau" myang wa ga: wigi nyangnu" ri Yesu tid.

Currently Selected:

YOHAN 1: LCL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy