YOHAN 2
LCL
2
Khana Voo Mo Loxo' Pui"
1Eig nyid" myang" thang: ri Galile mung" mo Khana voo moo loxo' pui" daloem: jo. Hau: da" pui" moo Yesu da" nya: myhi' we bo. 2Yesu yo' nya: cangzoo: yi ri we' hau: pui" moo khe: to. 3zabyidd" thang byug lang" Yesu da" nya: myhi' gi Hid: bang: zabyidd" thang boem bye: ga: Yesu ri tid.
4‹‹Yesu gi myi: yi myhi, we" ci: koid; ca" zi nang ngoori atid noo"-» nga" ayo, aju" shi" ga: wigi phougtu.
5Hau: thang: ri nya: yhed' gi dei dei mo ri nyang: ci: tid ci: koid; ge' ga: tid.
6Hau: joyoo moo galain eigsoem" xi: koo: vang da" yam: zeing: khyug loem: jo. Yuda byumyu" yi da" loem khau : khyoo: yo' dakhyoo" ti"-- cid" sain wa shid' re" to" da" yam: joem nghoid. 7Yesu gi He: yam: joem moo gyid byeung" byeung" kham: kaid too" ge" ga: Dei zoo: yi ri tid lang" nyangnu" gi yam: nhoid ju" sho' sho' gyid kham: kaid pyeing to" boem. 8Hau: thang: ri nyangnu" ri tid zigi He: yam: mo gyid dajhi' khu" yu lho: Pui" vhoeb jhang lo" byid: ge ga: tid ziyo' dakhyoo" ti"- dei zoo: yi gi khu" ci: lo" boem. 9Pui" vhoeb gi zabyidd" agyeing" khyo" bue" lo da gyid ri shug ca, yu". zabyidd" yeing ri khakhyo" yo" ziri gyid kham: kaid da" dei zoo yi gi se Pui" vhoeb phoo gi asi-( nghoid loug gyid kham: zei da" deizoo: yi gi se )yoomo pui: vhoeb gi phoo seig ri khe: yu wi- 10tid zigi ‹‹Byu hang" we' zabyidd" yeing je ge ziyo'- xang: shid" being" dalhoem: se. Hau: thang: ri she, ade: ngham" da" zabyidd" ri dalhoung jang- Nghoidloug we' nang gi je ngham" da" zabyidd" rigi akhid" ju" sho' da yhoem" too" nhung: lha"» ga: tid.
11Yesu gi he: xang shid" mau" pho" alhoo: again ri Galile mung" Khana voo moo koid shug zoo" re" nya: myonhoo: phung" yoeb ri toin" shid. Houg: yoomo nya: da" cangzoo: yi gi nyang: ri loem" jeing" loem: khau lo boem.
12Hau: thang: ri Yesu yo"- nya: yhed nya: no, - nya: cangzoo: yi yo" dage" Kaperna-um voo khyoo: lo" wigi hougmoo da eig nyid" theing: nyid boem.
Yesu Noku Yhoem: Moo" Khyoo: Ju" Yhe:
(Mat 21:12-13 Mar 11:15-17 Luk 19:45-46)
13Yuda byu yi da" lhed: kaid' pui" jhang lo da" uri Aseing Yesu gi Yerusalem voo khyoo: yhe: lo. 14Noku yhoem moo" khoug: moo nu: jung- Yang- jid vhu:- ung" mo yo"- ngei thid' nyid mo zoobui" joem moo zhoung: jo, lang" ziri lo" myang. 15Hau: uri tei" shoem, voosi" dakhaid koid; yu lho: yang joem yo" nujung joem gougnyhoug dangain" ri no ku" yhoem moo" khoug: mo khaid thu' pyam. Ngei thid' mo da" zoobui" joem yo"- ngei joem ri we' tu: phaug foid' sain" pyam byid. 16Aseing Yesu gi ‹‹Haug: bang: ri hid mo yu pyam' ge' Nga" pho, Yhoem: moo" ri kid" yhoem: akoid logoo" ga: wigi-jid: vhu: ung" bang: ri amyeing" khyo, 17Houg: lang" cangzoo: yi gi ‹‹O"- Mangsoo we"- ngoo coung" nghei seing" gam avoem" da" nheig nhei: jang:- Re" yhoem: moo" ri" jheddab myid gi nheigloem: moo myi: su" nge" nyid bye.» ga: wigi lhid" to" da" jhoem: dang: ri myid boin: boem ago".
18Yuda zoug: yi gi ‹‹Nang gi he: da" moozoo" yo" koid; wa da" amyeing" yoo" su: nghoid ziri ngoonu" ri ce: da" alhoo: again yo" koid; shug wa lha".» ga: wigi re" zheung: myid: boem.
19Yesu phougtu" zigi ‹‹He: no ku" yhoem: moo" ri phyo' pyam' ge'. soem" nyid" agyoo: moo ngoo doem yo" koid; too" wa.»
20Yuda byu yi tid zi gi myid: xe: khyug zain ju" sho' koid; ri dabain da" no ku" yhoem moo" ri nang gi soem" nyid agyoo: moo yo" koid' wa la"» ga: myid nyid boem.
21Nghoidloug we' Yesu tid da No ku" yhoem: moo" ga: zigi nya: gung doem: ri tid nyid zi nghoid. 22Houg: yoomo Nya: cangzoo: yi gi Yesu shid: jang" mo doem dei to'' lo da" uri he: khyoo: ri doem myid boin: boem lho: Jhoem: mungdang: ri nghoid loug we' Yesu tid kyoo" khare" da" mungdang: ri nghoid loug we' loem" jeing" lo ago".
Byu Da" Khyoo: Ri Yesu Se,
23Yerusalem voo moo koid; da" lhed: kaid pui" moo Yesu zei: shug da" mau" pho" moo" ri zheung: shau" myang boem yoomo Byu myoo" sho' gi nyang: ri loem" jeing" vang lo boem. 24Nghoidloug we' Yesu gi byu dangain" mo da" nheigloem: ri si' yoomo houg: bang: ri aloem. 25Yesu ri byu da" akhyoo" hang" wigi we' tid kyoo" anoo. Nyang: gi byu da" nheigloem: ung: khoug: moo ci: bo ziri dangain" si' gu nghoid bye.

© Bible Society of Myanmar 2009

Learn More About Lacid Common Language Bible