Salamo 95
DIEMDC
95
SALAMO Amin’ny fotoana isehoana eo anatrehan’ny Tompo
1Avia! Aoka isika hihoby ny TOMPO,
hankalaza ilay Vatolampy Mpamonjy antsika!
2Aoka hankeo anatrehany amim-piderana,
hankalaza Azy amin’ny feon-java-maneno!
3Fa Andriamanitra lehibe ny TOMPO,
Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra.
4Eo ambany fifehezany ny atin’ny tany,
ary Azy koa ny tampon’ny tendrombohitra;
5Azy ny ranomasina fa nataony,
Azy koa ny tanety fa novolavolainy.
6Midira, aoka isika hiankohoka sy hitsaoka,
handohalika eo anatrehan’ny TOMPO Mpanao antsika!
7Satria Izy no Andriamanitsika, fa isika kosa
vahoaka fiandriny, andian’ondry tarihiny.
Koa enga anie ianareo anio
mba hahahaino ny feony manao hoe:
8«Aza manamafy ny fonareo
tahaka ny nataon’ny razanareo tao Meribà
tamin’ny zava-nitranga tao Masà#95.8a Meribà sy Masà: Eks 17.1-7; Nom 20.1-13., tany an-taniefitra#95.8b Ny and 7-8 dia tsiahivin’ny Heb 3.15; 4.7 araka ny dkt tranainy grika..
9Fa nihantsy sy nitsapa Ahy ny razanareo,
na dia efa nahita ny asa nataoko aza.
10Efapolo taona#95.10 efapolo taona: jereo Nom 14.33-34. no nahatofoka ahy izany taranaka izany,
ka hoy Aho hoe: Vahoaka very saina tokoa ireo,
ka tsy mahatakatra izay lalana itarihako azy.
11Koa nianiana tamin-katezerana Aho nanao hoe:
Tsy hidiran’ireo ny toeram-pitsaharana nomaniko#95.11 Ny and 7-11 dia tsiahivin’ny Heb 3.7-11 araka ny dkt tranainy grika. –Ny fianianan’ny Tompo: jereo Nom 14.21-23; Deot 1.34-35; Heb 4.3.

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About Dikateny Iombonana Eto Madagasikara