Isaià 50
DIEMDC
50
Tsy nisaraka akory Andriamanitra sy ny vahoakany
1Izao no fanontaniana ataon’ny TOMPO:
«Aiza izay taratasy fisaoram-bady manaporofo
fa noroahiko i Jerosalema reninareo?
Sa iza no nivarotako anareo ho andevo#50.1 taratasy fisaoram-bady: jereo Deot 24.1-4; Mt 19.7. –nivarotako... andevo: hanefana trosa: jereo Eks 21.7; 2 Mp 4.1; Ne 5.5; Mt 18.25.
mba ho fanefana ny trosako aminy?
Indro ny helokareo ihany no nivarotana anareo
ary ny fikomianareo ihany no nandroahana an-dreninareo.
2Nahoana, fony tonga Aho, no tsy nahita olona;
nahoana, fony niantso Aho, no tsy nisy namaly?
Ny tanako ve no fohy loatra ka tsy mahavonjy?
Sa Izaho no tsy manan-kery hoenti-manafaka?
Indro mandrahona fotsiny Aho,
dia maina ny ranomasina
na manjary taniefitra ny ony.
Amin’izay, noho ny tsy fisian’ny rano,
dia matin-ketaheta ny trondro ka maimbo.
3Azoko atao ihany koa
ny mandrakotra mainty ny lanitra
ka mampitafy azy lamba fisaonana.
Ilay Mpanompon’ny Tompo
(tononkira fahatelo)
4Ny Tompo ANDRIANANAHARY no nampianatra ahy
izay tokony holazaiko,
mba hahaizako mamoaka teny
hampahery ny reraka.
Isa-maraina Izy
dia manabe ahy hatrany hihaino
araka izay tokony hataon’ny mpianatra.
5Ny Tompo ANDRIANANAHARY no nanokatra ny sofiko,
ka tsy manohitra Azy aho ary tsy mihemotra.
6Ny lamosiko atolotro amin’ireo mpikapoka ahy,
ary ny takolako amin’ireo mpanongo-bolom-bava.
Ny tavako tsy nafeniko ho difin’ny fanevatevana
sy ny fandrorana natao tamiko#50.6 Ampit Mt 26.67; Mk 14.65..
7Ny Tompo ANDRIANANAHARY no hamonjy ahy,
koa tsy resin’ny fanevatevana aho;
ary nohamafisiko ho toy ny afovato ny tavako,
satria fantatro fa tsy ho menatra Aho.
8Eo akaikiko ny TOMPO, Ilay mpanamarina ahy.
Iza no hiady amiko?
Andeha isika hiara-miseho
eo anoloan’ny mpitsara!
Iza no ho mpanohitra ahy?
Aoka izy hanatona hifanatrika amiko!
9Eny, ny Tompo ANDRIANANAHARY no hamonjy ahy,
ka iza no hanameloka ahy#50.9 Ampit Rm 8.33-34.?
Indro izy rehetra mpanohitra ahy
fa hihasimba toy ny lamba mihatonta,
toy ny lamba lanin’ny kalalao.
Henoy ilay Mpanompon’ny Tompo
10Iza aminareo no manaja ny TOMPO?
Aoka izy hihaino ny feon’ny mpanompony!
Raha misy mandeha amin’ny maizina
tsy ahitam-pahazavana mihitsy,
aoka izy hitoky sy hiankina
amin’ny TOMPO Andriamaniny!
11Fa ny aminareo rehetra izay mandrehitra afo
sy mirongo zana-tsipîka mandoro, dia izao:
ny afo natsanganareo ihany
sy ny zana-tsipîka narehitrareo
no anjara omanin’ny TOMPO ho anareo.
Ho faty amin’ny fahoriana mafy ianareo.

Dikanteny Iombonana Eto Madagasikara © Malagasy Bible Society, 2017.

Learn More About Dikateny Iombonana Eto Madagasikara