JOHANNES EFALOMO
ONDB
EFALOMO
Evaangeli paJohannes otali holola kutya Jesus oye Ohapu yaKalunga yaaluhe, ngoka a ningi omuntu nokwa kala mokati ketu (Immanuel). Embo ndika olya nyolwa, opo aaleshi yalyo yi itaale kutya Jesus oye Omukulili u uvanekwa, Omuna gwaKalunga nomoku mu itaala, ya mone omwenyo gwaaluhe (20:31).
Konima yefalomo ndyoka tali faathanitha Ohapu yaKalunga yaaluhe naJesus, oshitopolwa shevaangeli ndika otashi popi iikumithalonga yi ili noyi ili mbyoka tayi holola kutya Jesus oye omuhupithi u uvanekwa nOmuna gwaKalunga.
Nena okwa landula iipopiwa tayi fatulula shoka iikumithalonga tayi ti. Oshitopolwa shika otashi hokolola nkene aantu yamwe yi itaale Jesus e taa ningi aalongwa ye, manga yamwe ya tindi okwiitaala. Oontopolwa 13-17 otadhi popi oshindji kombinga yuukumwe waJesus naalongwa ye muusiku mboka a kwatwa, okwe ya londodha nokwe ya tsu omukumo mongulohi ndjoka a alelwa komushigakano. Oontopolwa dhahugunina otadhi hokolola ekwato, epangulo, ealelo neyumuko, naasho i ihololele aalongwa ye konima yeyumuko lye.
Ehokololo tali popi omukiintu a kwatwa moluhondelo (8:1-11) mOombiimbeli dhimwe olya tulwa miikondekitho, oshoka oonzapo odhindji dhopetameko odhe li etha po, ihe dhimwe odhe li taamba. Evaangeli ndika otali tula omuthindo komagano gomwenyo gwaaluhe muKristus, omagano taga pewa ngashingeyi mboka ya taamba Jesus ngoka ondjila, oshili, nomwenyo. Johannes ota longitha omayelefano, taga ulike uukwambepo ngaashi, omeya, oshikwiila, uuyelele, omusita noonzi dhi nomuviinu niiyimati yagwo.
Elandulathano lyoshikalimo
Oohapu dhopetameko 1:1-18
Johannes Omushashi naalongwa yaJesus yotango 1:19-51
Iilonga yaJesus 2:1—12:50
Omasiku gaJesus gahugunina muJerusalem nopuushiinda 13:1—19:42
Eyumuko neihololo lyOmuwa 20:1-31
Oohapu dhopehulilo neihololo lye muGalilea 21:1-25

© 2008 Bible Society of Namibia

Learn More About Ombiimbeli Ondjapuki