YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 2

2
At Nananlag Isus fag ngay Taw siginans Fakamenitan baliwa
1Isus nu kasalug sas fulan Betleem sis Udiya fag talun kaduge Erudes at fun. Ay bandi, sik ngay masafulan fag taw indasug sas fulan Erusalem siginans fakamenitan baliwa ay ginto te, 2“Dada manga at kinsalug taw Udyu at fun? Madyay nalag wami at galeme sas fakamenitan baliwa. Ay em fagnastiyeun katsi laman nanseg ami anya.”
3Ay fun Erudes nu nadungug katanya, kanya gafanawa, ay anggan fagayu taw sas fulan Erusalem gafanawa yangay. 4Ay fun Erudes nafaful fagayu taganyun daul ay anggan at ngay tagfoyung Muisis at Suguwan ay ginto te, “Dada Diyus at nafili fag Fun nu kasalug?” 5Ay ka fag ngay taw igbalus te, “Sas Betleem, sis Udiya fag talun, anway katatuy Diyus at taglong at rirukan ebi te:
6‘O Betleem, sis talun Uda,
o tuwa at tiba tungud fag fulan sis fagdaul talun Uda,
anway siginan emu umsure sik fun,
at nanmagurang ban ku ngay taw Israel.’#2:6 Mikas 5:12.
7Ay fun Erudes gsuksuwanan nafaful ka fag ngay taw siginans fakamenitan baliwa ay ginto te, “Seduge fiya fiya nu nsure ay nu glag am ka fag galeme?” 8Ay nu ntabu wan nu ginto nasugu ka fag ngay taw te, “Loi wan sas Betleem ay fasarapuni tuwa ka fag ngenge. Ay nu nalag wam, foyungi angku laman anggan aw, nanlag akyangay ay sumeg anya.” 9-10Ay ka fag ngay taw nu nadungug fun Erudes at longan, nalo wan. Ay kaduge glo, nalag yangay fiya ka fag galeme, ebi at nalag sis fakamenitan fag talun. Ay nu katanya, guseganan dawdaw. Ay ka fag galeme sit fagunaan anggan intuwas sit ngenge fagmatagilidan fag tungud bale. 11Ay kanya fag ngay taw nu nasakbo wa sanya fag bale, ay nu nalag wa ka fag ngenge ay anggan at tina, Maria, natudan gseg sa ka fag ngenge. Ay nabuskad at ubanan, ay nafamanyun sa ka fag ngenge sik ngay gintu ay sik ngay famabebanglu.
12Ay nu guli wan Diyus nafataginfanan ka fag ngay taw te, “Lag kafoli sas fun Erudes.” Ay nu katanya, ka fag ngay taw nu guli wan wa nasat ebi at dalan.
Isus At Magurang Nasuksuk Anya sas Talun Iptu
13Ay ka fag ngay taw nu nalo wan, tam Fun Diyus at tagfabarita nsure sas Use sat taginfanan ay nalong te, “Afuloi wan. Ay tabani am talanak sas talun Iptu. Ay sanyai yap, yap ngay aw nalong sa emu te, afolii wan, anway fun Erudes gsarap ay ngenge laman nanfate.”
14Nu katanya, Use infulo ay nataban wa at talanak sas talun Iptu. 15Ay sanya yay nu gbanwan yap ngay fun Erudes inkate.
Nu katanya, in-gurungan tam Fun Diyus at longan ebi at nalong sa at taglong te, “Nafaalin aw ku baguwama siginans talun Iptu.”#2:15 Usea 11:1.
At Faginkateun fag ngay Unga fag ngay Ama
16Ay fun Erudes nu nasaful te, kanya fag ngay taw nafanluk mangaro anya, kanya kadotama dawdaw. Ay nasugu te, “Fatei fagayu at ngay unga sik ama sis Betleem ay anggan tagsi at ngaba dayu fag ngay fulan. Ay fagfateun siginan bagu kasalug anggan duwak banwa, anway ebi fag ngay taw at masafulan nafoyung te, ‘Kadugenya ka fag galeme nu kasure.’ ”
17Ay fun Erudes at nafagbulunan mauri, in-gurungan Eremyas sik taglong at longan te,
18“E ndungug sik ngay tagfanguywayan kabalu dawdaw siginans fulan Rama.
Rakel guyway; kabalu at ngay sisiyan naatean ay wa kaumsig gafataluwan dewa e gfataluwan anya.”#2:18 Eremyas 31:15.
Nu Kafoli siginans Talun Iptu
19Ay fun Erudes nu nkate wan, tam Fun Diyus at tagfabarita gdog yay fiya nsure sas Use sat taginfanan gina sis talun Iptu. 20Ay glong sas Use te, “Afuloi wan. Ay tabani wan am talanak sas talun Israel, anway katsi nkate wan at tagafateun ay ngenge.” 21Ay Use infulo wan ay nataban at talanak laman nangadasug sas talun Israel. 22Ay Use nu nasaful te, Arkelaus at fun sas fagdaul Udiya, at natubus at tama Erudes, kanya kalimu nu nangadasug sanya. Ay Diyus nasalag yangay anya sit taginfanan, ay nu katanya, natunglus wa sas talun Galiliya. 23Ay nabanwan wa sanya sis fulan Nasaret. Nu katanya, in-gurungan Diyus at ngay taglong ebi at longan te, “Tiba gfangayan ban Isus te, sik taw Nasaret.”

Currently Selected:

Matiyu 2: TAWEAST

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy