YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Katatuy Isus At ngay Aguyangan
(Lukas 3:23-38)
1Tuy fag fagtapan gfoyung antam tam Fun Isus at aguyangan. Kanya siginans Dabid at kadagdagan. Ay Dabid siginans Abrayam at kadagdagan.
2Abrayam unga Isaak. Ay Isaak unga Akub. Ay Akub unga Uda. Ay Uda e fadugsay sik ngay ama. 3Uda ngay unga Peres ay Sera. Ay at tina, at ngayan Tamar. Ay Peres unga Kisrun. Ay Kisrun unga Aram. 4Ay Aram unga Aminadab. Ay Aminadab unga Nasun. Ay Nasun unga Salmun. 5Ay Salmun unga Bus. At tina, at ngayan Rakab. Ay Bus unga Ubid. At tina, at ngayan Rut. Ay Ubid unga Ese. 6Ay Ese unga Dabid. Kanya ebi at fun daul at sadi. Fun Dabid unga Sulumun. Ay Sulumun tina, Uryas mangena ebi. 7Sulumun unga Reubuam. Ay Reubuam unga Abiya. Ay Abiya unga Asa. 8Ay Asa unga Yeusafat. Ay Yeusafat unga Yuram. Ay Yuram unga Usiya. 9Ay Usiya unga Yutam. Ay Yutam unga Akas. Ay Akas unga Esekiya. 10Ay Esekiya unga Manasis. Ay Manasis unga Amus. Ay Amus unga Usiya. 11Ay Usiya unga Ekunyas.#1:11 Ekunyas: ay ate, Yuyakin. Ay Ekunyas e fadugsay yangay sik ngay ama. Ginanya, taw Israel nafabulunan natabanan sas talun Babilunya.
12Ay taw Israel nu ntabu wan nu natabanan sas talun Babilunya, Ekunyas unga Sealtiyel. Ay Sealtiyel unga Sirubabel. 13Ay Sirubabel unga Abiyud. Ay Abuyid unga Eliakim. Ay Eliakim unga Asur. 14Ay Asur unga Saduk. Ay Saduk unga Akim. Ay Akim unga Eliud. 15Ay Eliud unga Eliasar. Ay Eliasar unga Matan. Ay Matan unga Akub. 16Ay Akub unga Use. Use, Maria at mangama. Ay tuy fag Maria tam Fun Isus tina. Ay Isus, kanya wan tam Diyus at nafili fag Fun.
17Kayunya Isus at ngay aguyangan. 14k sugfun taw siginans Abrayam anggan sas Dabid, ay 14k sugfun taw siginans Dabid anggan taw Israel nu kataban sas talun Babilunya, ay 14k sugfun taw siginans taw Israel nu kataban sas talun Babilunya anggan wa sa tam Fun Isus, kanya Diyus at nafili fag Fun.
Isus nu Kasalug
(Lukas 2:1-7)
18Katatuy tam Fun Isus nu kasalug. Isus at tina Maria. Ay ginanya Maria mafatuyanan wa nangadaduwa sas Use. Ay roro gina bagu nangadaduwa, Maria nasaful wa te, “Gfafiyon kwan teway at Masine fag Falad natarabang angku.” 19Maria at fasad ban mangama, Use. Kanya sik matuyan fag taw ay wa kaumsig nanfaplan Maria. Ay gamatangan te, “Mubun kwa Maria ay kwa gfoyung ku iba.” 20Ay gina Use gamatanganan katanya, tam Fun Diyus at tagfabarita e nafalag sas Use gina gtiyug ay glong te, “Use, fun Dabid at kadagdagan, lag kalimu nu nangadaduwa o sas Maria. At fagfafiyonun anway at Masine fag Falad natarabang anya. 21Ay kanya gfasalug ban sik ama. Ay fangayani anya te, Isus,#1:21 Isus: at masuwad te, tam Diyus tam Tagfalangfe. anway kanya at nanfalangfe at ngay taw siginan at ngay asalanan.” 22Kanya fagayu in-gurungan laman umgurungan tam Fun Diyus at longan ebi at nalong sa at taglong te, 23“E sik diyaga ban gfafiyon dewa gyud e natsa anya. Ay kanya igfasalug ban sik ama. Ay gfangayan ban anya te, Emanuel.”#1:23 Isayas 7:14. (Emanuel, at masuwad te, “Diyus gufud antam.”) 24Ay Use nu nfulo wan, nafaning tam Fun Diyus at tagfabarita at longan, ay kanya indaduwa wa sas Maria. 25Ay Use ya batang natsas Maria yap ngay insalug at ngenge. Ay nu nsalug wan, Use nafangayan at ngenge te, Isus.

Currently Selected:

Matiyu 1: TAWEAST

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy