YouVersion Logo
Search Icon

Fagsigadan 1

1
Diyus nu Kawat Fagayu
1Ebi ebi sis fagsigadan, Diyus naawat banwa ay daga. 2Ay dewa Diyus naawat banwa ay daga, ya nafe kasinean. Ye suwadan, sanya sit naawat. Sik lino yay dawdaw tagsanya. Ay sa sangaba tungud lino marum wadi. Ay roro mangaro sanya sisad marum, sis tungud lino, e glelegan. Roro mangaro, kanya Diyus wan. At Falad wan.
3Ay nu katanya, Diyus nalong wa te, “Katsi long, e mayamagi wan.” Ay inke mayamag wa fiya. 4Ay Diyus nalag te, masine tuwa at naawat fag mayamag. Ay Diyus nafasaman at mayamag ay at marum. 5Ay kanya fag mayamag, Diyus nafangayan te, “menit”. Ay kanya fag marum, Diyus nafangayan te, “yabi”. Ay inyabi wan, ginanya mandi fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan taguna fag menit.
6Ay sis faduwak menit, Diyus nalong te, “Katsi e fanbukngai wan sanya fag lino daul, laman ro at lino daul umkafud duwa. At sadik afud, sis tungud fanbuknga, ay at sadi, sit daga baliwa. Ay sad buknga we lino.” 7Ay Diyus nu nalong katanya, inke fanbuknga wa fiya. Ay at lino daul inkafud wa fiya duwa. At sadik afud lino, si was tungud baliwa. Ay at sadik afud, sit daga baliwa. 8Ay kanya fag fanbuknga, Diyus nafangayan te, “kiwang”. Ay inyabi wan, ginanya mandi fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan at faduwak menit.
9Ay sis fatuluk menit, Diyus nalong te, “Katsi, tagsit daga baliwa fag lino afuli wa sa sik lungud. Ay nu katanya ro, umke ngay lungud at yud e lino.” Ay katanya wa fiya. 10Ay Diyus nafangayan at yud e lino fag ngay lungud te, “daga”. Ay kanya fag lino daul, Diyus nafangayan te, “dagat”. Ay Diyus nalag te, masine tuwa at naawat.
11-12Ay Diyus nalong yay te, “Katsi atugbungi sik ngay melo sa sangaba daga. Nus nge wain fag ngay tagtugbung, dewa alay sirut fag melo ay dewa tagbvt ayu daw fag ngay fun kayu, atugbungi wa sanya. Ay kanya fagayu e buwadani tuwa, ay e ngay butuli tuwa mandi, laman ban gtunglus tuwa kanya mandi ataw.” Ay in-gurungan wa fiya kata Diyus at longan. Ay nu katanya wan, Diyus nalag te masine at naawat. 13Ay inyabi wan, ginanya mandi fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan at fatuluk menit.
14-15Ay sis faufatk menit, Diyus nalong te, “Katsi asurei sik ngay mayamag sis banwa, laman ro e gyamag sas wa daga. Ay gina ban at ngay taw lumag nu e mayamag sas banwa, sumaful te, ‘E, katsi mamenit wan.’ Ay ate ro sumaful te, ‘E, katsi inyabi wan.’ Ay sanya ginan fag ngay mayamag taw fagsafulan ban te kadugenya sik menit, ay kadugenya sik banwa, ay kadugenya sik fanmoyanun ay fansudyangun ay tiba yak lungud takatanya.” Ay insure wa fiya, sik ngay mayamag.
16Ay sanya ginan fag ngay mayamag Diyus at naawat, at duwa glabi tuwa tiba nu gdamlag. At sadi, taglabi nu gdamlag, tagyamag sis wa menit. Ay at sadi, at yud katvngvd tv nu gdamlag, tagyamag sad yabi. Ay saman kanya fag duwa, Diyus naawat yay galeme ayuwayu. 17-18Ay Diyus nafatsis banwa kanya fagayu, laman ro sanya ginan ku tungud, e gyamag sas wa daga. Ay kanya wa ban fag ngay mayamag tagfasaful te, “Katsi mamenit wan,” ate ro “Katsi mayabi wan.” Ay Diyus nalag te, masine tuwa at naawat. 19Ay inyabi wan, ginanya mandi fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan at faufatk menit.
20Ay sis falimak menit, Diyus nalong te, “Katsi, e kwai tuwa ayuwayu, tagleleg sasad lino. Ay anggan manuk taglayug sa sangaba kiwang, e kwai yangay ayuwayu.” 21Ay inke kwa wa fiya katanya. Inke tagleleg wa fiya ayuwayu sasad lino. Fagayu nus nge wain fag tagleleg sasad lino, sanya wan. Anggan tagbvt ayu daw fag ngay tagleleg sasad lino, sanya yangay. Ay inke manuk yangay ayuwayu sa sangaba kiwang. Fagayu nus nge wain fag manuk taglayug, sanya wan. Ay Diyus nalag te, masine tuwa at naawat. 22Ay Diyus e fasadan tuwa masine sanya fag ngay tagleleg. Glong te, “Aayui wa ayuwayu, dewa tagsisad lino ay dewa tagsisad kiwang. Aayui wan.” 23Ay inyabi wan, ginanya fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan at falimak menit.
24Ay nut si was faunumk menit, Diyus nalong te, “Katsi, e ngay mangimuti wa ayuwayu sa sangaba daga. Ay anggan nus nge wain fag ngay tagleleg si sangaba daga, e kwai tuwa.” Ay inke kwa wa fiya katanya, kata Diyus nalong. 25Fagayu nus nge wain fag mangimut, sanya wa sangaba daga. Ay fagayu nus nge wain fag ngay tagleleg sa sangaba daga, sanya yangay. Ay Diyus nalag te, masine tuwa at naawat.
26Ay Diyus nalong te, “Katsi, tam fagnangawatun, taw. Nu kawat tam, nanfakata tam antam. Ay kanya wa ban tagtanud fagayu tagleleg sa sangaba daga, ay anggan uyang sasad dagat, ay anggan manuk sas kiwang. Kanyai wa ban tagtanud fagayu nus nge wain sa sangaba daga.” 27Ay nu katanya, Diyus naawat wa long taw. Naawat sik ama ay sik ina. Ay nu kawat, nafakata tuwa anya.
28Ay Diyus e fasadan tuwa masine sas taw. Nalong te, “Aayui wa ayuwayu, laman ban nus nganday fag lungud daga, umke taw tuwa. Ay am wan tagtanud fagayu ku naawat. Dewa uyang sasad dagat, dewa manuk sas kiwang, dewa mangimut sa sangaba daga, dewas nge wain fag tagleleg sa sangaba daga, am wan tagtanud.” Katanya Diyus at naelongan sas taw, gina igfoyung at fasadan. 29-30Ay glong yangay te, “E fon aktuwa at fakonun sanya fag ngay mangimut. Fagayu don ay fagayu makmak, ku nafon at fakonun. Ay si ayu ay fakonun, fagayu buwadan.” Ay katanya wa fiya at kin-gurungan. 31Ay Diyus nalag te, masine way ngap at naawat. Ay inyabi wan, ginanya fag menit. Ay balabag di, inmenit yangay. At masuwad, intabu wan at faunumk menit.

Currently Selected:

Fagsigadan 1: TAWEAST

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy