YouVersion Logo
Search Icon

Luke 6:27-49

Luke 6:27-49 SNQ

Te mayambile yenu badigoneyulu mambu mami re: rondanu bakolitsi benu, vagilanu manyi gu babagonekole yenu. Veganu myule gu yawu babagonedigene yenu. Sambilanu mu yawu babagonegyele yenu. Mutu ga adimbe yu mu dibuge dimoosi, ritsige yandi ne dine, amanisili wudimbe. Mutu ga abongile yu yigubuku gyagu ne mbabu, vege yandi ne kapagu. Gu wotsu wukevonde yu yivave, vege. Mutu ga abongile yu yivave gyagu, yiyatombe yandi mu gabuse gyo. Motsu makarondi yenu re batu bavagili yenu, vaganu munongu wumoosi gu yawu. Yenu ga dironde ke babakarondi yenu, ditase re Nzambi aguvege yenu myula? Mumbare ne bange mabi bakarondi ke babakarondi yawu. Yenu ga divagile manyi ke gu babakavagili yenu manyi, ditase re Nzambi aguvege yenu myula? Mumbare ne bange mabi bakavagi munongu wumoosi. Yenu ga disombise badole ke gu batu babakerungule wugabusile yenu, ditase re Nzambi aguvege yenu myula? Nisi bange mabi bakasombisi gandi bange mabi mu gabusulu nzi yisombise yawu. Te rondanu bakolitsi benu, vagilanu yawu manyi. Sombisanu gugatase wugabusulu, kerevane Nzambi pungu aguvege yenu musende wumunene. Ne yenu digubile baane bandi, mumbare ayi wumunyi gu batu botsu ne babanyi ne bababi. Labanu batu botsu dingyebe nakalabi Tayenu. Yenu diyasosise ne yenu dikeresosusu. Diyavege batu mbele ne yenu dikerevegu mbele. Singilanu batu kokolu ne Nzambi akesingile yenu kokolu. Vegenganu bivave bibinyi gu batu ne Nzambi aguvege yenu bimbili. Ne yandi agubase ponzyenu ne tsutsuru. Nzambi aguyetsige manenu ne gyetsugu gi dikayetsigi bambatsi.» Sesu abetwile yawu nongu re: «Nge pafu arungule wuyenze nge pafu ga yandya? Yawu botsu babeyi mbe bagulage gu dibile. Wuki muyikitsi asakerungule wuvyogilile mulonzi wandi. Te muyikitsi wotsu wumaditige motsu malonzu yandi, agubile ga mulonzi wandi. Mugi yigonebemine yigyegise gi gu disu di mbatsyagu, te yisegonelabe murwale wu gu dyagu? Tsenyi yirungule yambile mwane ngwagu re: “Mwane mame, sise maburuli yigyegise gi gu disu dyagu”, te murwale wu gu disu dyagu, yisegonelabe wo? Ga yisalabe murwale wu gu disu dyagu, tsenyi yigurungule burule yigyegise gi gu disu di mbatsyagu? Yifutsi, burule kinde murwale wu gu disu dyagu, kerevane yigulabe yigyesise gigu disu di mwane ngwagu ne vele.» Sesu abekonde wuyambile yawu re: «Mwiri wumunyi wuserungule wubure milunde mimibi, vo mwiri wumubi wurebure milunde miminyi. Mwiri wotsu wukayabunu ke mu milunde myandi. Basakerungule wudoke banyinge mu dikwake di yifundi, vore bilili gu dikwake di misumbe. Mutu wumunyi akapusi mambu mamanyi mabase gu murime wandi; ne mutu wumubi akapusi mambu mamabi mabase gu murime wandi. Mumbare mambu mabase gu murime, re makayambili mune. Mugi yenu dikatsitsi me re: “Fumu, Fumu!”, ne mane yenu disakavagi makayambili me? Maguritsige yenu yibagunu gi mutu wotsu wukayitsi gu me: Akayulu mambu mami ne akavagi mo. Ayi ga mutu wugonerunge ndagu: adongise mikikile mi yibuge gyandi ngwu ne mu dimanyi, nubande makise ndagu. Ve ruge nyidu, mwambe wubase ne mambe magubegene mu ndagu, te yisetsukeme, mumbare yo, yirungu bwedi. Te wutseyulu mambu mami, nubuse wuvage na yambile mo, ayi ga mutu wurunge ndagu ve yibuge gigabuku mikikile, ve ruge nyidu, mwambe wubase, mambe magubegene mu ndagu, vane ne vane ndagu yotsu yibundugu.»

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy