San Juan 2
MIXE
2
Ja'ay tu'ug pyu̶ky jim Caná Galilea naaxjooty
1Kudu̶gu̶u̶g xu̶u̶ je̱'e̱ ja'ay tu'ug pyu̶jky jim Caná Galilea naaxjooty. Y jim najty je̱'e̱ Jesús tyaj. 2Chi je̱'e̱ Jesús mu̶u̶d je̱'e̱ dyiscípulotu̶jk nandu'un yajwoogu̶xy ma je̱'e̱ ja'ay najty pyu̶kyu̶ñ. 3Mu̶'it je̱'e̱ viino kyu̶jxy, y chi je̱'e̱ Jesús tyaj ñu̶maayu̶:
—Tu̶ je̱'e̱ vyiino kyu̶jxku̶xy.
4Chi je̱'e̱ Jesús tyaj adzooy:
—Mamá, ¿ti u̶u̶ch ko du'un xyñu̶ma'ay? Ka'anu̶ u̶u̶ch je̱'e̱ nxu̶u̶ ndiempo paadyñu̶ mu̶naa u̶u̶ch je̱'e̱ ja'ay nyajnejwu̶'u̶wu̶chu̶ñ pu̶n u̶u̶chu̶ñ.
5Chi je̱'e̱ Jesús tyaj myu̶naañ, nu̶maay je̱'e̱ ja'ay ajku̶xy mu̶dyiibu̶ najty jim tuungu̶xpu̶ñ:
—Mguydyuungu̶xu̶py du'un ku̶xyu̶ neby naty yu̶'u̶ Jesús xyñu̶maaygyu̶xyu̶ñ.
6Jim najty tzaadu'tz tudujk, ma je̱'e̱ judío ja'ay nu̶u̶ yaj'ijtku̶xyu̶ñ mu̶dyiibu̶ mu̶u̶d kyu̶'u̶bujku̶xyu̶ñ ko je̱'e̱ pyoky u̶xpujku̶xy, du'un neby najty kostumbre'ajtku̶xyu̶ñ. Je̱'e̱ tu'ugpu̶ tzaadu'tz je̱' najty jyoot je̱' juxytyikxy majk litro nu̶u̶ o tu̶gu̶'px majk litro nu̶u̶.#2.6 Nije̱' wiingpu̶ versión myu̶na'añ: mu̶da'px litro nu̶u̶ o mu̶go'px litro nu̶u̶. 7Chi je̱'e̱ Jesús nu̶maay je̱'e̱ ja'ay mu̶dyiibu̶ najty jim tuungu̶xpu̶ñ:
—Yaj'ujtzku̶x yu̶'u̶ tzaadu'tz mu̶u̶d je̱'e̱ nu̶u̶.
Chi du'un tuungu̶xy u̶xtu̶ yaj'a'ujtznajxku̶x je̱'e̱ tzaadu'tz, 8y chi je̱'e̱ Jesús ñu̶maayu̶ ajku̶xy:
—Yajpu̶dzu̶u̶mgu̶x we̱e̱nu̶ y yajnú̶kxku̶x ma je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ jiiby ane̱'e̱mb ma je̱'e̱ xu̶u̶ tyuñyiiju̶ñ.
Chi je̱'e̱ nu̶u̶ yajnú̶kxy ajku̶xy. 9Ko je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ najty jiiby ane̱'e̱mb ma je̱'e̱ xu̶u̶ tyuñyiiju̶ñ je̱'e̱ nu̶u̶ uukmajch mu̶dyiibu̶ najty tu̶ vyiinokojyu̶ñ, y je̱' ka'p najty je̱'e̱ nejwu̶'u̶y ma najty je̱'e̱ du'un chooñu̶ñ; je̱'e̱du̶'ajty najty je̱'e̱ je'eyu̶ nejwu̶u̶ygyu̶xp je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ najty jim tuungu̶xpu̶ñ, je̱' ko je̱' najty je̱'e̱ nu̶u̶ jiiby tu̶ yajpu̶dzu̶u̶mgu̶xy ma je̱'e̱ tzaadu'tzu̶ñ. Chi je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ najty jiiby ane̱'e̱mb ma je̱'e̱ xu̶u̶ tyuñyiiju̶ñ je̱'e̱ pu̶jkpu̶ ya'aydyu̶jk mu̶j'yaaxy, 10y nu̶maay:
—Ku̶xyu̶ je̱'e̱ ja'ay mu̶dyiibu̶ xu̶u̶duungu̶xpu̶ñ, jayu̶jp je̱'e̱ oybyu̶ viino ye̱jkku̶xy, y ko naty je̱'e̱ ja'ay kom tu̶ y'uukku̶xnu̶ je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ naty tu̶ yajwoogu̶xyu̶ñ, mu̶'íttu̶tz je̱'e̱ viino ye̱jkku̶xnu̶ je̱'e̱ ka'pu̶ jyaty'óyu̶ch. Peru̶ miich tu̶ je̱'e̱ oybyu̶ viino m'amay'aty, y u̶xtu̶ chamnu̶ je̱'e̱ myajtúñ.
11Adaa mu̶dyiibu̶ je̱'e̱ Jesús jim tyuun jim Caná Galilea naaxjooty, adaa je̱' je̱'e̱ jayu̶jpu̶ mu̶jwinma'añ mu̶dyiibu̶ tyuunu̶ñ, y du'un je̱'e̱ y'oy'ajt myu̶k'ajt yajni'igu̶xu̶'ky, y je̱'e̱ dyiscípulotu̶jk mu̶bu̶jkku̶xu̶ je̱'e̱ y'ayuuk ko du'un ijxku̶xy.
12Ko adaa du'un tyuunu̶ jyajtu̶, chi je̱'e̱ Jesús ñu̶kxy ma je̱'e̱ kajpt mu̶dyiibu̶ xu̶u̶'ajtpu̶ñ Capernaum mu̶u̶d je̱'e̱ tyaj mu̶u̶d je̱'e̱ myu̶gue̱'e̱xktu̶jk y mu̶u̶d je̱'e̱ dyiscípulotu̶jk ajku̶xy, y jim tu'kxu̶u̶ me̱jtz xu̶u̶ wya'kxu̶jpku̶xy.
Jesús ke̱jxpu̶dzu̶u̶mda'ay je̱'e̱ ajuubyu̶ adokpu̶ ajku̶xy ma je̱'e̱ mu̶jtzajptu̶jku̶ñ
(Mt 21.12-13; Mc 11.15-18; Lc 19.45-46)
13Je̱' ko wingoonu̶py najty je̱'e̱ Pascua xu̶u̶ mu̶dyiibu̶ je̱'e̱ judío ja'ay tyuungu̶xypyu̶ñ, chi je̱'e̱ Jesús ñu̶kxy jim Jerusalén. 14Chi jiiby mu̶jtzajptu̶gooty paaty je̱'e̱ mu̶dyiibu̶ najty jiiby ajuuby adokpu̶ñ ajku̶xy je̱'e̱ waj, je̱'e̱ borreegu̶ y je̱'e̱ muuxy, y je̱'e̱ meeñygyuwijtzpu̶du̶jk najty y'u̶ñaaygyu̶xy myeeñygyuwijtzku̶xy; je̱'e̱ meeñ mu̶dyiibu̶ wiing naax wiing kajpt tzombu̶ñ. 15Ko du'un ijxy, chi je̱'e̱ Jesús po'o'akwojpt tu'ug yaj'oyu̶u̶y, y u̶xwojppu̶dzu̶u̶mdu̶gu̶u̶y ku̶xyu̶ je̱'e̱ ajuubyu̶ adokpu̶ ajku̶xy ma je̱'e̱ mu̶jtzajptu̶jku̶ñ mu̶u̶d je̱'e̱ ñiwaj ñiborreegu̶ ajku̶xy. Je̱'e̱ meeñgyuwijtzpu̶du̶jk kyu'uxijtnajxtaayu̶ je̱'e̱ myeeñ ajku̶xy y tijwimbijttaayu̶ je̱'e̱ myeesu̶ ajku̶xy. 16Chi je̱'e̱ muuxytyokpu̶du̶jk nu̶maay ajku̶xy:
—¡Yajpu̶dzu̶u̶mgu̶x adaa muuxy ya! ¡Ka'p u̶u̶ch je̱'e̱ nDeedy tyu̶jk mwaanu̶ ajku̶xy ajuuydyaakt adoktaakt!
17Mu̶'it je̱'e̱ dyiscípulotu̶jk ja'aymye̱jtzpaatku̶xy je̱'e̱ ayuuk ma je̱'e̱ Dios ñaky du'un kyuja'ayu̶chu̶ñ: “Njanchtzojkypyu̶ch je̱'e̱ mdu̶jk y paady u̶u̶ch je̱'e̱ nnijoottu̶góy.”
18Chi je̱'e̱ judío ja'ay yajtu̶u̶gu̶xy je̱'e̱ Jesús:
—¿Ti mu̶jwinma'añ u̶u̶ch miich xy'ok'yaj'ixaamb ajku̶xy neby tu'ug ijxpe̱jtu̶ñ, pu̶nu̶ jaanch je̱'e̱ ane̱'e̱mu̶ñ mu̶u̶du̶ch ko je̱'e̱ ajuuybyu̶ adokpu̶ m'u̶xwojppu̶dzu̶u̶mda'awu̶ch?
19Chi je̱'e̱ Jesús y'adzoowu̶ ajku̶xy:
—Yajwindu̶gooygyu̶x adaa mu̶jtzajptu̶jk, y kudu̶gu̶u̶g xu̶u̶ u̶u̶ch adaa ja'adu'ook nyajpu̶du̶'u̶gu̶ch.
20Chi je̱'e̱ judío ja'ay y'adzoogu̶xy:
—Kujuxytyikxy tudujk jumu̶jt adaa mu̶jtzajptu̶jk jékyu̶p myaay, ¿y miich tijy da'a kudu̶gu̶u̶g xu̶u̶ m'ok'yajpu̶du̶'u̶gu̶py?
21Peru̶ je̱'e̱ mu̶jtzajptu̶jk mu̶dyiibu̶ je̱'e̱ Jesús najty ñigapxypyu̶ñ, je̱'e̱ kyu̶'u̶mni'kx najty je̱'e̱ du'un tyijpy. 22Paady ko je̱'e̱ Jesús kudu̶gu̶u̶g xu̶u̶ jyuugypyu̶jky maabu̶ najty y'o'ogyu̶ñ, chi je̱'e̱ dyiscípulotu̶jk adayaaba ayuuk ja'aymye̱jtzpaatku̶xy neby najty tu̶ myu̶na'añu̶ñ, y mu̶bu̶jkku̶xy neby najty kyuja'ayu̶chu̶ñ ma je̱'e̱ Dios ñakyu̶ñ, y nan myu̶bu̶jku̶ je̱'e̱ Jesús y'ayuuk ajku̶xy.
Wa'adzu̶ je̱'e̱ Jesús nejwu̶u̶ydya'ay neby je̱'e̱ ja'ay jyoot wyinma'añ nidu'ug nidu'ug ajku̶xyu̶ñ
23Ko najty je̱'e̱ Jesús jyímnu̶ju̶ch jim Jerusalén Pascua xu̶u̶jooty, may je̱'e̱ ja'ay myu̶bu̶jku̶ ko je̱'e̱ ijxpe̱jt mu̶jwinma'añbyu̶ ijxy ajku̶xy mu̶dyiibu̶ najty tyuumbyu̶ñ. 24Peru̶ ka'p najty je̱'e̱ Jesús yajwin'u̶u̶ñ, je̱' ko ñejwu̶ydyaaby najty je̱'e̱ ku̶xyu̶ neby je̱'e̱ ja'ay jyoot wyinma'añ nidu'ug nidu'ug ajku̶xyu̶ñ. 25Ka'p najty tzoky nu̶kxy yajmu̶dmu̶dya'agyii neby je̱'e̱ ja'ay jya'ay'ajtku̶xyu̶ñ, je̱' ko ñejwu̶ydyaaby najty je̱'e̱ ku̶'u̶m neby je̱'e̱ ja'ay jyoot wyinma'añ nidu'ug nidu'ug mu̶dajtku̶xyu̶ñ.

Nuevo Testamento en Mixe de Mazatlán y Tutla, Oaxaca, México © Sociedad Bíblica de México, A.C. 2005

Learn More About New Testament in Mixe of Mazatlán