1 Tim 3:15

1 Tim 3:15 BYSB

kandi mbikwandikiriye kugira ngo, nintinda, uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana ari yo Torero ry'Imana ihoraho, ari na yo inkingi y'ukuri igushyigikiye.
BYSB: Bibiliya Yera
Share