मत्ती 1
DTYNT

मत्ती 1

1
येशूका पुर्खेउलीको नाउँ
(लूका ३:२३-३८)
1येशू ख्रीष्टका पुर्खेउलीको नाउँको सुचि यो हो। उन राजा दाउदका बंस हुन, रे राजा दाउद अब्राहामका बंस हुन। 2अब्राहाम इसहाकका बा थ्या। इसहाक याकुबका बा थ्या। याकुब यहूदा रे तिनरा दाइ-भाइका बा थ्या। 3यहूदा फारेस रे जाहेरका बा थ्या। तिनरि इजा तामार #1:3 तामार तामार यहुदाकी बुहारी थिन। थिन। फारेस हेस्रोनका बा, हेस्रोन आरामका बा थ्या। 4आराम अम्मीनादाबका बा, अम्मीनादाब नहशोनका बा, नहशोन सल्मोनका बा, 5सल्मोन बोअजका बा थ्या। बोअजकि इजा राहाब थिन। बोअज ओबेदका बा थ्या। ओबेदकि इजा रुथ थिन। ओबेद यिशैका बा, 6यिशै दाउद राजाका बा थ्या। राजा दाउद सोलोमनका बा थ्या। सोलोमनकि इजा राजा दाउद सित ब्या अद्दाहै पइल्ली उरियाहकी स्वानी थिन। 7सोलोमन रहबामका बा, रहबाम अबियाका बा, अबिया आसाका बा, 8आसा यहोसापातका बा, यहोसापात यहोरामका बा, यहोराम उज्जियाहका बा, 9उज्जियाह योतामका बा, योताम आहाजका बा, आहाज हिजकियाका बा, 10हिजकिया मनश्शेका बा, मनश्शे अमोनका बा, अमोन योशियाहका बा, 11योशियाह यकोनियास रे तइका भाइनका बा थ्या। तिनन बेबिलोन देशमि इस्राएलिलाइ कैदी बनाइबर लैना हइ पइल्ली जन्मिरइथ्या।
12बेबिलोन देशमि बन्दी बनाइबर लैय्या बठेइ येशूको जन्म सम्मको बंसजका सुचि यिन हुन: यकोनियास शालतियलका बा थ्या, शालतियल यरुबाबेलका बा, 13यरुबाबेल अबिउदका बा, अबिउद एल्याकिमका बा, एल्याकिम आजोरका बा, 14आजोर सादोकका बा, सादोक आखिमका बा, आखिम एलिउदका बा, 15एलिउद एलाजारका बा, एलाजार मत्तानका बा, मत्तान याकुबका बा थ्या। 16याकुब योसेफका बा थ्या, योसेफकि स्वानी मरियम थिन। मरियम येशूकी इजा थिन, जो ख्रीष्ट भणिनाहान। 17इसेरि अब्राहाम बठेइ राजा दाउद सम्म चौद्द पुस्ता भया, रे राजा दाउदका समय बठेइ बेबिलोन देशमि इस्राएलिलाइ कैदी बनाइबर लैया बेला सम्म चौद्द पुस्ता, रे बेबिलोन देशमि इस्राएलिलाइ कैदी बनाइबर लैया बेला बठेइ येशू ख्रीष्टको बेला सम्म चौद्द पुस्ता भया।
येशूको जन्म
(लूका २:१-७)
18येशू ख्रीष्टको जन्म हुनाहइ पइल्ली यिसो भयाथ्यो। उनरी इजा मरियम सित योसेफकि मगनि भइरइथ्यो। उनरो ब्या हुनाहइ पइल्ली मरियम पबित्र आत्माको सक्ति बठेइ कुमारिकन्या छनजेइ बालक पाउनेइ भइन। 19तइको बैकान योसेफ धर्मि मान्स भया हुनाले, तइलाइ शरममि पाड्ड्या मन नभया हुनाले गोप्यमी मगनि तोडया निर्णय अर्यो। उइले इसो सोच्यो क्याकि उन ब्या अद्दाहइ पइल्ली गर्भवती भइन जो कानुनको बिरुद्दमि थ्यो। 20तइ पछा जब उन यिन कुरणी बिचार अद्दाथ्या, सुइनामी प्रभुका स्वर्गदुत धेका पड्या, रे उनलाइ यिसो भण्यो, “योसेफ, राजा दाउदका बंस, मरियमलाइ तेरि स्वानिका रुपमि स्वीकार अद्दाइ जनडराइ, क्याकि जो तइका गर्भइनि छन, उन पबित्र आत्माका सक्ति बठेइ हुन। 21तिनले एक बालक जन्माउनेइ हुन, रे तुइले उनरो नाउँ येशू राख्दया हइ, क्याकि उनले आफना मान्सलाइ तिनरा पाप बठेइ बचाउन्या हुन।” 22यशैया अगमबक्ता बठेइ येशूका जन्मको बारेमि परमेश्वर बोल्या बचन पुरा हुनाइलाइ यिन सब भया हुन। यशैयाले इसेरि लेख्यो,
23“हेर, एक कुमारिकन्या गर्भ बोक्देइ हो, रे तइले एक बालक जन्माउनेइ हो, रे उनरो नाउँ इम्मानुएल राखिन्या हो, जइको अर्थ हो, परमेश्वर हामसित।” 24योसेफ निन बठेइ बिउज्यो, रे प्रभुका स्वर्गदुतले उइलाइ भण्या अन्सार उइले मरियमलाइ ब्या अरिबर आफ्ना घरमि लेयो। 25मरियमले चेलो नजन्माउन्ज्याँ सम्म तिननले शारीरिक सम्बन्ध अरेइन। रे योसेफले बालकको नाउँ येशू राख्यो।

Dotyali (डोटेली) New Testament, by The Love Fellowship is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.


Learn More About डोटेली नयाँ करार

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.