iMatiu 2
ATGNT

iMatiu 2

2
Epfẹse ni e rọte obini ovọ o te ẹ ngale bhale
1Ẹoli ni a lu iBẹtilẹẹmu obini ekẹ iJudia a bia iJesu shi, ẹghẹghẹ ni oghie ni a lu Erọdu ọ rọ khi oghie. Emọse elẹsingme eghuo e rọte obini ovọ o te ẹ ngale bhale ekẹ iJerusalẹmu. 2Ee mhila, ee liẹ, “Obo a bia ọni ọmọ ni ọ ya khi oghie ọyi ẹgbọ iJu shi? Irari khi anye she mẹ ukpẹtata oyọli obini ovọ o te ẹ ngale, lọli o zẹ khi anye bhale ni anye ya ga li.”
3Abi ọni oghie Erọdu ọ rọ suọ ona, egbe ẹa ke sheshe lọli ali ẹgbọ kpa ni e la iJerusalẹmu. 4Ọ luno ighie eyi ekpodalo-ugamhi nya ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi kugbe. Ọ mhila wẹ, ọọ wẹ, “Obo ẹ khi a ya bia iKirisiti Ọmiepfuese shi?” 5E gueyẹ ọli, “Ẹoli iBẹtilẹẹmu na ekẹ iJudia lọ.” “Irari khi ighọ emekẹguele e kẹkẹ shi ekẹ khi:
6“ ‘IBẹtilẹẹmu na ekẹ iJudia,
yẹyẹ u ga khi ọni ọ mu ẹloe nẹ nya
elemhi ẹoli eniẹmhi
ni e la ekẹ iJudia.
Ayẹ oghie ọ te ya lasele,
ni ọ ya ri ẹgbọ iZirẹni
khasẹ odẹ.’ ”#2.6 Li zẹ iMika 5.2.
7Ighọ oghie Erọdu ọ lu eni emọse eghọ ochi, ọ mhila wẹ, “Ẹghẹghẹ onoghuo a rọ mẹ oni ukpẹtata?” 8Ighọ ọ ghie wẹ je iBẹtilẹẹmu, ọọ wẹ, “A ke lẹ, a kuegbe-a ya nono ọli. A kha da mẹ ọli ne, a nyenẹ egbe bhale ya gueyẹ mhẹ ni mhi li ya ga li.”
9Abi e rọ suọ abi Erọdu ọ ngme se, e te aghọ fiẹ lasele. Ighọ e gbo mẹ oni ukpẹtata ni e kpẹ mẹ obini ovọ o te ẹ ngale. O rẹ wẹ khasẹ odẹ ya ramhi ni o rọ migha ukhomhi oni owa ni ọni ọmọ ọ la. 10Egbe e mema mu wẹ abi e rọ mẹ oni ukpẹtata. 11Ighọ e lo elemhi oni owa. Abi e rọ mẹ ọni ọmọ ali inyọli iMeli, e wugha e ga li. E khueghie ẹkuẹ ni e tsua-a, e rue igolu ali afu ituale ali oili ituale ni ẹẹ pfie ni e ghalẹ somhi ọli opfa. 12Ighọ Ẹshinẹgba ọ tse agua yẹ wẹ alo ẹlena e khi gbo nyenẹ egbe ukhokho deba ọni oghie. Itobọ ighọ e rọte odẹ olese ya je apfẹ.
A rue iJesu na je ekẹ iJipiti
13Abi eni emọse e rọ je se, agẹni ọyi Ọnọmhuẹ ọ gueyẹ iJosẹfu alo ẹlena, ọọ li, “Erọdu ọọ nono ọni ọmọ ọna ni luẹ gbe ọli-a. Rue ọli ali inyọli na je ekẹ iJipiti. La aghọ ramhi ẹghẹghẹ ni mhi rọ ya gueyẹ u rọte aghọ vu.” 14Obili o bi, iJosẹfu ọ rue ọni ọmọ ali inyọli na je ekẹ iJipiti. 15Oobọ ọ la ramhi ni oghie Erọdu ọ rọ ghu-a. Eri Ẹshinẹgba ọ riẹlẹ ona ni a rọ bhale ya ẹ khi emini ọmekẹguele ọ ngme khi o bhale ya tsẹ. Ni ọọ, “Ekẹ iJipiti mhi te lu omi mhẹ.”#2.15 Li zẹ Osia 11.1.
Erọdu ọ shi ushi a gbolo eniyẹ enikeke-a
16Abi Erọdu ọ rọ mẹ khi eni emọse ni e rọte obini ovọ o te ẹ ngale bhale eghọ khi e di luẹ, Elemhi ee bi ọ egbegbọ. Ọ shi ushi a gbolo eniyẹ emọse enikeke ni e la ẹoli iBẹtilẹẹmu ali ẹoli ni e la gasẹ ọli-a nya. Eniyẹ rọte ikpe eva tiemhi ekẹ, abi eni epfẹse e gueyẹ ọni oghie ẹghẹghẹ ni e rọ mẹ oni ukpẹtata.
17Abi a li mẹ ọli ena, o ri ungmemhi ni ọmekẹguele iJeremaya ọ ngme bhale ya tsẹ.
18“A suọ okokokhuẹ
ekẹ iRama,#2.18Li zẹ iJere 31.15.
ni o khi oyi eviẹ,
ali eviẹ oya.
IRechẹ ọọ viẹ imi ọli,
Àá yẹsẹ ọli,
ọa zẹ yẹsẹ, irari
khi imi ọli e ghulo-a.”
IJosẹfu ali apfọli e rọte ekẹ iJipiti jele apfẹ
19Erọdu ọ ghu-a se, agẹni ọyi Ẹshinẹgba ọ bhale deba iJosẹfu alo ẹlena obini ekẹ iJipiti. 20Ọọ, “IJosẹfu, vule, rue omiẹ ali ughuẹ, a ke je ekẹ iZirẹni irari khi eni ẹẹ nono ni wẹwẹ e gbe ọni ọmọ-a, e she ghuloa.”
21Ighọ iJosẹfu ọ vule, ọ rue ọni ọmọ ali inyọli, ọ nyenẹ egbe je ekẹ iZirẹni. 22Eri-tsẹ khi abi iJosẹfu ọ rọ suọ khi Achẹlusi ọ ke shitọ ukpẹkhomhi oyi itali shi ekẹ iJudia, ulishi o mu ọli ọa gbudu je oobọ, ọ ri ochoghọ ya je obini ekẹ iGalili abi agẹni ọ she kpẹ tse agua yẹ ọli. 23Ọ ri iNazarẹti mele apfẹ oyọli-a. Irarighọ, ungmemhi ni emekẹguele e ngme, o bhale ya tsẹ. Ni ọọ. “A ya ke lu ọli ọngi iNazarẹti.”#2.23 Li zẹ iMak 1.24; iLuk 2.39; iJọn 1.45.

© 2012, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ Onogbọ