iMatiu 1
ATGNT

iMatiu 1

1
Unuẹkpẹ oyi iJesu iKirisiti
(iLuk 3.23-38)
1Ona o khi akẹkẹ shi ekẹ abi unuẹkpẹ oyi iJesu iKirisiti Omi iDefidi ni ọ khi Omi Aburaamu o li zẹ.
2Aburaamu ọ bia Aziki,
Aziki ọ bia iGiekọpu,
IGiekọpu ọ bia iJuda
ali inyọghuo ọli nya.
3IJuda ọ bia iPẹrẹzi
ali iZẹra, ọkpotso ni ọ bia wẹ,
a lu iTama.
IPẹrẹzi ọ bia Ezirọni.
Ezirọni ọ bia iRamu.
4IRamu ọ bia Aminadabu.
Aminadabu ọ bia iNashọni,
iNashọni ọ bia iSalimọni.
5ISalimọni ọ bia iBoazi,
ọkpotso ni ọ bia iBoazi,
a lu iRe-abu.
IBoazi ọ bia Obẹdi
ni a lu inyọli iRutu.
Obẹdi ọ bia iJese.
6IJese ọ bia iDefidi
ni ọ khi oghie.
IDefidi ọ bia iSolomoni
ni inyọli ọ kpẹ khi ughuẹ Uraya.
7ISolomoni ọ bia iReobuamu.
IReobuamu ọ bia Abija.
Abija ọ bia Asa.
8Asa ọ bia iJeoshafati.
IJeoshafati ọ bia iJeoramu,
iJeoramu ọ bia Uzaya.
9Uzaya ọ bia iJotamu.
IJotamu ọ bia Aazi.
Aazi ọ bia Ezekaya.
10Ezekaya ọ bia iManasẹ,
iManasẹ ọ bia Amọni.
Amọni ọ bia iJosaya.
11IJosaya ọ bia iJekonaya
ali inyọghuo ọli nya
ẹghẹghẹ ni a rọ muno
ẹgbọ iZirẹni ighumha je iBabilọ.#1.11 Li zẹ 2 Ighie 24.14-15; 2 Okhẹ 36.10; iJere 27.20.
12Abi e ke rọ rọte iBabilọ jele,
iJekonaya ọ bia iShalitiẹni.
IShalitiẹni ọ bia IZerubabẹli.
13IZerubabẹli ọ bia Abiudu.
Abiudu ọ bia Eliakimu.
Eliakimu ọ bia Azori.
14Azori ọ bia iZadọki.
IZadọki ọ bia Akimu.
Akimu ọ bia Eliudu.
15Eliudu ọ bia Eliaza.
Eliaza ọ bia iMataani.
IMataani ọ bia iGiekọpu.
16IGiekọpu ọ bia iJosẹfu,
ni ọ rue iMeli inyi iJesu shi
ni a lu iKirisiti.
17Rọte ẹghẹghẹ Aburaamu bhale ẹghẹghẹ iDefidi, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iDefidi bhale ẹghẹghẹ ni a rọ muno ẹgbọ iZirẹni ighumha je iBabilọ, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iBabilọ bhale ẹghẹghẹ ni a rọ bia iJesu iKirisiti, e gbo li khi agbhotu igbẹne ghọ.
Abi a li bia iJesu iKirisiti
(iLuk 2.1-7)
18Abi a li bia iJesu iKirisiti na. Neni iMeli inyọli ọ ngeli na iJosẹfu ni ọọ gue ọli. A bhale ya ẹ khi iMeli ọọ mẹ ọmọ ni ọ rọte obọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ bhale.#1.18 Li zẹ iLuk 1.27. 19Itobọ khi iJosẹfu ughuọli, ọ khi ọgbọ ni ọ guẹ angeli, ọọ sali shi udu khi lọli ya kuegbe-a ri imeli shi ekẹ, ini lọli khi yẹghẹ ọlia ukpẹloe agbọ.
20Abi ọ lii sa ona shi udu, agẹni ọ bhale deba li alo ẹlena, ọọ li, “IJosẹfu omi iDefidi, khi ke zẹ ni ulishi o mu ẹ abi u li ya rue iMeli shi ughuẹ, irari khi ọmọ ni ọọ mẹ, obọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ te bhale. 21Ọ ya bia ọmọ ọmọse, eva ni u ya lu ọni ọmọ khi iJesu, irari khi ọ ya mie ẹgbọ eyọli olamhẹ pfuese.”#1.21 Li zẹ iLuk 1.31.
22Eri a mẹ enana ni a rọ bhẹ ya ẹ khi ingmemhi ni Ẹshinẹgba ọ rọte unu oyi ọmekẹguele ngme, ni e bhale ya tsẹ. Ni ọọ, 23“Ghe khẹ! Ọmueshi ni ọa lẹ deba ọmọse ghue ọ ya ke mẹ ọmọ, ọ bia ọmọ ọmọse, eva oyọli a ya ke lu iManuẹni.”#1.23 Li zẹ Aza 7.14; 8.8,10. Abi ona o ngme khi, “Ẹshinẹgba ọ nu awa la.”
24Abi iJosẹfu ọ rọ guale, ọ riẹlẹ emini Ọnọmhuẹ ọ mhẹsẹ na li ọ riẹlẹ, ọ rue iMeli ughuẹ abi Ẹshinẹgba ọ gueyẹ ọli. 25Eri-tsẹ khi iJosẹfu ọa tigbe lẹ deba iMeli, ramhi ni ọ rọ bia ọni ọmọ ọmọse. IJosẹfu ọ lu eva oyi ọni ọmọ, iJesu.#1.25 Li zẹ iLuk 2.21.

© 2012, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ Onogbọ