iMatiu 1:17

iMatiu 1:17 ATGNT

Rọte ẹghẹghẹ Aburaamu bhale ẹghẹghẹ iDefidi, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iDefidi bhale ẹghẹghẹ ni a rọ muno ẹgbọ iZirẹni ighumha je iBabilọ, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iBabilọ bhale ẹghẹghẹ ni a rọ bia iJesu iKirisiti, e gbo li khi agbhotu igbẹne ghọ.
ATGNT: Ebe-No-Pfuasẹ Ishobọ Onogbọ
Share