مزامیر 23:1-3

مزامیر 23:1-3 TDV08

خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. مرا در علفچرهای سر سبز قرار می دهد. نزد چشمه های راحت راهنمائی ام می کند. به من روح تازه می بخشد و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید.
TDV08: Today's Dari Version
Share

مزامیر 23:1-3

Share