فیلپیان 4:4-7

فیلپیان 4:4-7 TDV08

پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم خوش باشید! مهربانی و ملایمت شما در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! برای هیچ چیز تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید و سلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد.
TDV08: کتاب مقدس
Share

فیلپیان 4:4-7

Share