متی 22:36-40

متی 22:36-40 TDV08

«ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟» عیسی جواب داد: «خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. این اولین و بزرگترین حکم شریعت است. دومین حکمی که به همان اندازه مهم است شبیه اولی است، یعنی همسایۀ خود را مانند خویش دوست بدار. در این دو حکم تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است.»
TDV08: Today's Dari Version
Share

متی 22:36-40

Share