YouVersion Logo
Search Icon

Matta 1

1
Ligwurna la Yasuuⓐ
1Kitham ga ligwurna la Yasuuⓐ al Masiiẖ, gwina gwiro ŋari ŋa Daawud, gwina gwiro ŋari ŋa Ibraahiim. 2A Ibraahiim liŋa Isẖaaguŋw; a Isẖaag liŋa Yaⓐguubuŋw; a Yaⓐguub liŋa Yahuudhuŋw a limegen; 3a Yahuudha liŋa Faaris̱uŋw a Zaarah di Thaamaar; a Faaris̱ liŋa H̱as̱ruunuŋw; a H̱as̱ruun liŋa Araamuŋw; 4a Araam liŋa Ⓐammiinaadaabuŋw; a ⓐammiinaadaab liŋa Naẖshuunuŋw; a Naẖshuun liŋa S̱almuunuŋw; 5a S̱almuun liŋa Buuⓐazuŋw di Raaẖaab; a Buuⓐaz liŋa ⓐuubiiduŋw di Raaⓐuuth; a ⓐuubiid liŋa Yassuŋw; 6a Yassa liŋa Daawuduŋw gwina gwimaji ŋwuro malik. A Daawud gwina gwiro malik liŋa Sulemaanuŋw di ŋeda gwina gwiro kwa gwa Uriiya; 7a Sulemaan liŋa Raẖabⓐaamuŋw; a Raẖabⓐaam liŋa Abiiyuŋw; a Abiiya liŋa Asuŋw; 8a Asa liŋa Yahuushaafaatuŋw; a Yahuushaafaat liŋa Yuuraamuŋw; a Yuuraam liŋa ⓐuzziiyuŋw; 9a ⓐuzziiya liŋa Yuuthaamuŋw; a Yuuthaam liŋa Aẖaazuŋw; a Aẖaaz liŋa H̱izgiiyuŋw; 10a H̱izgiiya liŋa Manassuŋw; a Manassa liŋa Amuunuŋw; a Amuun liŋa Yuushiiyuŋw; 11a Yuushiiya liŋa Yakuniyuŋw a limegen, gi lamun lina limaludhini gi Baabil. 12A dina malodha Baabil, a Yakuniya liŋa Shaaltiyiiluŋw; a Shaaltiyiil liŋa Zarubbaabiluŋw; 13a Zarubbaabil liŋa Abiihuuduŋw; a Abiihuud liŋa Aliyaagiimuŋw; a Aliyaagiim liŋa ⓐaazuuruŋw; 14a ⓐaazuur liŋa S̱aaduuguŋw; a S̱aaduug liŋa Akhiimuŋw; a Akhiim liŋa Aliyuuduŋw; 15a Aliyuud liŋa Aliiⓐaazaruŋw; a Aliiⓐaazar liŋa Mattaanuŋw; a Mattaan liŋa Yaⓐguubuŋw; 16a Yaⓐguub liŋa Yuusufuŋw gwina gwiro kwoma gwa Maryam, gwina gwiliŋidhi Yasuuⓐuŋw, gwina gwan al Masiiẖ. 17Ligwurna kwiriny galo peth di Ibraahiim a ro di Daawud liro die‐a‐kworoŋo; a ro di Daawud di alodha Baabil alro minoŋ die‐a‐kworoŋo; a dina malodha gi Baabil di ma al Masiiẖ liŋina alro die‐a‐kworoŋo.
Liŋini gwa Yasuuⓐ
18A Yasuuⓐ al Masiiẖ liŋini minoŋ. A Yuusuf abiŋi dhaga Maryam gwai gwina gwiro nana gwa Yasuuⓐ kwereny nanaŋ lati laiciyo no, ŋwubujini gwuthi ŋare kari ganu ŋadhi Dhigirim dhina Dhiŋir. 19A Yuusuf gwina gwiro kwoma gwuŋun, gwiro kwiji gwiŋir, athuŋw bupo dari gwuŋw teje galo gi je ganu ja liji no, ŋwari gwuŋw dhiŋa nyim. 20Abi dina muŋw ireye je galo gi dhuŋun ibidhe, a malaak gwa Kweleny uŋina dugun gi dhiŋidi, ŋwaicinu, Yuusuf, gwina gwiro ŋari ŋa Daawud, athaŋa dhinyii daŋodha Maryamuŋw gwaŋa ruje kwa gwuŋa no; dhuŋun ibidhe dhina dhimaje kaŋinu dugun dhigeto Dhigirim dhina Dhiŋir. 21A ŋeda gwaji gwaliŋa ŋare, a ŋaji ŋaŋa dhedha jiriny jan Yasuuⓐ; ŋinena adhuŋwaji ŋwugilaŋiye lijo luŋun ŋidi ganu ŋegen ŋina ŋike. 22A dhuŋun ibidha peth uthi je ganu dhina dhabiŋu Kweleny nebi gwai, 23ŋwarnu, Aŋadhi kwaio, gwina gwoma gwati gwuthi kwoma no, gwaji gwuthi ŋare, a ŋaji ŋuŋw liŋa a ŋaji ŋaldhedha jiriny jan ⓐimmaanuwiil, gwina gwuthi maⓐna gwiro minoŋ Kalo gathanalije. 24A Yuusuf dire ŋwar, ŋware ŋinena abiŋaijina malaak gwa Kweleny, ŋwodha, ŋwuruje kwa gwuŋun. 25Athil gwi aiciyo no di dina maji muŋw liŋedha ŋare; ŋwudhedha jiriny jan Yasuuⓐ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;