YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Betaa ábe Yesuɛ
(Luk 3.23-38)
1Tóŋgé e betaa ábe Yesu Krǐstəə edíi nɛ́n. Yesuɛ ambíd á nchyáátɛ́n ḿme kə̂ŋ Dabidɛ, Dabidɛ mɔ́-ʼɛ abíd á nchyáátɛ́n ḿme Abrahamɛ.#1.1 Ḿmɛ́n nchoo ńdé kə́ə́ŋne á kálag e Dyǒb eʼsó 5.1, 6.9, 10.1, 11.10, 27.
2Abrahamɛ mɔ́ abédé sáá awě Aisigɛ. Aisigɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jakɔbɛ, Jakɔbɛ-ʼɛ mɔ́ anchyáá Judaa bɔ́ɔbɛ baányaŋ. 3Judaa bɔ́ mwaád Tamaa, bénchyāā Pɛrɛsɛ ne Zɛraa. Perɛɛ ambɛ́ sáá awě Hesɛrɔnɛ, Hesɛrɔnɛ-ʼɛ sáá awě Ramɛ. 4Ramɛ mɔ́ abédé sáá awě Aminadabɛ, Aminadabɛ-ʼɛ abédé sáá awě Nashɔnɛ. Nashɔnɛ ambɛ́ sáá awě Salmɔnɛ. 5Salmɔnɛ bɔ́ mwaád, Rahabɛ bɔ́-ʼaá bénchyāā Boasɛ. Boasɛ bɔ́ mwaád Rutɛ bénchyāā Obɛdɛ, Obɛdɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jesɛ. 6Jesɛ ambɛ́ sáá awě kə̂ŋ Dabidɛ.
Kə̂ŋ Dabidɛ bɔ́ Uria mwaád béchyāā Solomonɛ. 7Solomonɛ ambɛ́ sáá awě Rehoboamɛ, Rehoboamɛ-ʼɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Abijaa, Abijaa ambɛ́ sáá awě Asaa. 8Asaa ambɛ́ sáá awě Jehosafadɛ, Jehosafadɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Joramɛ, Joramɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Uzzia. 9Uzzia abédé sáá awě Jotamɛ, Jotamɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Ahasɛ. Ahasɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Hezekaya. 10Hɛzekaya-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Manasɛ. Manasɛ-ʼɛ sáá awě Amɔsɛ. Amɔsɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Josia. 11Josia mɔ́ɔ anchyáá Jekonyasɛ bɔ́ɔbɛ baányaŋ, á póndé eche bad bé aloŋ á Israɛl bênkwɛɛ́ nzum boŋ bad bé Babilɔn béswɛ́ɛ́n bɔ́ áwāb aloŋ.
12Áde nɛ́n dêmmadté atóm, kə́ə́ŋ ne á póndé echě bénchyāāʼɛ́ Yesuɛ, betaa ábe Yesuɛ bébédɛ́ɛ; Jekonyasɛ mɔ́ɔ ambɛ́ sáá awě Sheltyɛlɛ, Sheltyɛlɛ-ʼɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Zerubabɛlɛ. 13Zerubabɛlɛ ambɛ́ sáá awě Abutɛɛ, Abutɛɛ-ʼɛ sáá awě Elyakimɛ. Elyakimɛ-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Azɔɔ. 14Azɔɔ abédé sáá awě Zadogɛ, Zadogɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Akimɛ, Akimɛ-ʼɛ sáá awě Eliudɛ. 15Eliudɛ mɔ́ ambɛ́ sáá awě Elizaa. Elizaa-ʼɛ sáá awě Matanɛ. Matanɛ mɔ́-ʼɛ ambɛ́ sáá awě Jakɔbɛ. 16Jakɔbɛ mɔ́ abédé sáá awě Josɛbɛ. Josɛbɛ mɔ́ awóŋ Maria awě anchyáá Yesuɛ awě béchəgɛɛ́ bán Krǐstəə.
17Né-ɔɔ́, nyoŋgɛl ésyə̄ə̄l, mbooted ne Abrahamɛ âpɛ wɛ́ɛ Dabidɛ, édé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin. Mbooted ne Dabidɛ âpɛ póndé eche béswɛ́ɛ́né bad bé Israɛl á Babilɔn áde bênkwɛɛ́ nzum, édé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin. Bootya póndé eche bénswɛ̄ɛ̄nnɛ̄ bad bé Israɛl á Babilɔn áde bênkwɛɛ́ nzum, kə́ə́ŋne á póndé eche béchyáá Yesuɛ, ádé dyôm-é-nyoŋgɛl ne éniin.
Echyáa éche Yesuɛ
(Luk 2.1-7)
18Echyáa éche Yesuɛ ébédé nɛ́n: Maria, nyaá awě Yesuɛ, ábédé ngɔn e mmwaád echě enkêmbíí mwɛnchóm. Bênkií mod nhɔ́g awě béchə́géʼáá bán Josɛbɛ. Boŋ byánán Maria ǎsū á eʼwóŋgé wɛ́ɛ Josɛbɛ, ényīnnēd nɛ́n bán adé nkog á ngíne e Edəə́dəŋ éche Ésáá. 19Josɛbɛ-ʼɛ, ngáne ábédé mɔ́ mod a bwâm, enkêndəŋgé Maria eʼsôn awóged. Né-ɔɔ́, abɛléʼáá mboŋsɛ́n âchene mɔ́ á mesɔɔm-tê. 20Á póndé echě ḿmê mewêmtɛn médíí mɔ́ áte, ángɛl e Dyǒb empií mɔ́ áde ánáŋgé nló. Ángɛl ne enláá mɔ́ nɛ́n aá, <<Á-Josɛb, mod á mbyaa ḿme Dabidɛ, weebááʼ Maria atéd nɛ́ɛ mmwaád awôŋ, áyə̄le Edəə́dəŋ éche Ésáá chɔ́ɔ épíídé mɔ́ boŋ abɛ́ nkog. 21Ǎchyāā mwǎn a mwɛnchóm, échuu-ʼɛ mɔ́ dǐn wɛɛ́ Yesuɛ#1.21 Yesuɛ: Ádɛ́n dǐn ádíi bán Mod a eʼsoósoŋ. áyə̄le nɛ́n mɔ́ɔ̄hūd ábē bad á mbéb-te.>> 22Ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l mêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe Dyǒb dénlōmɛ̄nnē nkal éʼdəə́dəŋ aá,
23<<Nyénɔneʼ, ngɔn e mmwaád echě eébíí mwɛnchóm ěbɛ̄ nkog,
echyáá-ʼɛ mwǎn a mwɛnchóm,
bɛ́chə̌g-kɛ mɔ́ bán Emmanuɛlɛ.>>
Ádɛ́n dǐn ádé nɛ́n bán, <<Dyǒb ádé ne sé.>> 24Nɛ́ɛ Josɛbɛ ásyə́ŋgé ásē, ambɛ̌l ngáne ángɛl énlāāʼɛ́ mɔ́. Antéd Maria nɛ́ɛ awě mmwaád. 25Boŋ kə́ə́ŋ ne póndé eche Maria áchyáá mwǎn, Josɛbɛ enkêndyɛ̌nné mɔ́. Josɛbɛ anchuú-ʼɛ ane mwǎn dǐn aá Yesuɛ.

Currently Selected:

Mat 1: bss

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy