YouVersion Logo
Search Icon

Matiə 1

1
Yezu Krita digolon tɔn nə́ ke
(LUK 3.23-38)
1Yezu *Krita n kii Davida laanka Abrahamu tɔrɔ lɛa. Ǹ digolon tɔn nə́ ke:
2Abrahamu na á Izaaki yɛ, Izaaki na á Zakɔba yɛ, Zakɔba na á Zudaa laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ, 3Zudaa na á Farɛsi laanka Zaraa yɛ Tamaara ganaa, Farɛsi na á Esirɔmu yɛ, Esirɔmu na á Ramu yɛ, 4Ramu na á Aminaadaabuu yɛ, Aminaadaabuu na á Naasɔn yɛ, Naasɔn na á Salmɔn yɛ, 5Salmɔn na á Boozi yɛ Rahabu ganaa, Boozi na á Zobɛdi yɛ Uruti ganaa, Zobɛdi na á Zesee yɛ, 6Zesee na á kii Davida yɛ.
Davida na á Salomɔn yɛ Urii a lɔ giɔɔrɔ ganaa, 7Salomɔn na á Roboamu yɛ, Roboamu na á Abiya yɛ, Abiya na á Azaafu yɛ, 8Azaafu na á Zozafati yɛ, Zozafati na á Zoramu yɛ, Zoramu na á Oziasi yɛ, 9Oziasi na á Zoatamu yɛ, Zoatamu na á Akaazi yɛ, Akaazi na á Ezekiasi yɛ, 10Ezekiasi na á Manaasee yɛ, Manaasee na á Amɔn yɛ, Amɔn na á Zoziasi yɛ, 11#KIIN2 24.14,15; KZS2 36.10; ZER 27.20. Zoziasi na á Zekoniasi laanka ǹ dɔɔ̃nɔn yɛ. Bɛ na á kɔnpɛ Izirayeli minin goa a wo bɛ̀rɛ baa *Baabilonii biikoo ne.
12Izirayeli minin goa a wo Baabilonii kio ne, Zekoniasi Salatieli yɛ, Salatieli na á Zorobabeli yɛ, 13Zorobabeli na á Abiudu yɛ, Abiudu na á Eliakimu yɛ, Eliakimu na á Azɔɔrɔ yɛ, 14Azɔɔrɔ na á Sadɔki yɛ, Sadɔki na á Akimu yɛ, Akimu na á Eliwudu yɛ, 15Eliwudu na á Eleyazaara yɛ, Eleyazaara na á Matan yɛ, Matan na á Zakɔba yɛ, 16Zakɔba na á Zozɛfu yɛ. Zozɛfu na á Mariya ǹ zuũ baa. Ǹ bɛ́ Yezu mɛn bíi Krita, Mariya na á bɛ yɛ.
17A saa Abrahamu ganaa a wo Davida yaa, digolo fulusii na á kɔ kɔn kio lɛ miɛ̃ ka ǹ nɛnyaanan nɛ. Bɛ kio dɔ wɔ n fulusii, a saa Davida ganaa a wo Izirayeli minin goa a wo Baabilonii biikoo yaa. A saa bɛa biikoo kɛ lɛ ganaa a wo Krita a yɛ biikoo yaa, bɛ dɔ n fulusii.
Yezu Krita a yɛ ǹ gɔn nə́ ke
(LUK 2.1-7)
18Yezu Krita a yɛ ǹ gɔn nə ka kɛ nɛ: Ǹ dan Mariya lɛ na á goã Zozɛfu a lɔ wɔsiɛ lɛa. Ǹ laan bɛ̀ ǹ giã kun, á daa yaa bɛ̀ Mariya nɔ̀ si ka Lawa a Yiri Fu pàã nɛ. 19A san Zozɛfu lɛ na á goã Lawa foo sii zɛnaali lɛa, a lɛ kɔ a ná a tɔ ziziɛ̃ minin yɔrɔ-a wa. Á n yɔrɔ bɔ, mà a n sanbaa lɛ sàabiɛ ka durii ni. 20A bɛ́ bɛ lɛ a taasiɛ we, Dɛnaa a dia dí-a wole goon nə́ bɔ lon á n din nyaa nɛ ka narɛɛ nɛ, á pɛ nɛ: «Davida tɔrɔ Zozɛfu ganaa, n baran nyɛ́ɛ baa, n nə n piã ka Mariya a lɔbaa-n wa, a giala, Lawa a Yiri Fu pàã na á toa nɛ kɛ lɛ tá a gɔ́ɔ̃ nɛ. 21A tá re nɛgiĩ yii, nsɛ Zozɛfu na a tɔ kɔ Yezu, bɛ giala mà "Lawa n wɔ boe", a din nə die a tɔrɔn kirisibiɛ ǹ sii baraan ganaa.»
22Lawa a boo gii-dali na a boo mɛn da á koa, kɛ din tumaa na á n zɛnaa á kɔnpɛ ka bɛ lɛ nɛ:
23 # IZA 7.14. «Nɛnɛn mɛn bɛ́ a tɔn giĩ dɔ̃ wa,
á re nɛgiĩ yii,
ǹ tá re a tɔ koe Emanuwɛli,
bɛ giala mà "Lawa tá kun wɔ nɛ".»
24Zozɛfu yii bɛ́ á kaa á n bɔ nyuù ni, Dɛnaa a dia dí-a wole lɛ bɛ́ á pɛ nɛ mà a zɛnaa lɔn, á zɛnaa miɛ̃, á Mariya saa a lɔ lɛa. 25Sɛnɛ á giã kun ni wa, yǎa Mariya daa a na a nɛgiĩ lɛ yɛ. Zozɛfu ná a tɔ kɔ mà Yezu.

Currently Selected:

Matiə 1: SCE2013

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy